درآمد

تعداد بازدید:۱۱۰۵

 

نام ونام خانوادگی:میثم طاهری  

پست سازمانی: مسئول  درآمد

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناس

شرح وظایف کلیه امورات مریوط به ارسال و وصول درآمد عملیاتی وغیر عملیاتی

نام ونام خانوادگی:م- یاقهاری 

پست سازمانی: کارشناس درآمد

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناس

شرح وظایف کلیه امورات مریوط به ارسال و وصول درآمد عملیاتی وغیر عملیاتی

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

نام ونام خانوادگی: س -  داودی

پست سازمانی: بیمه گری و درآمد

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کاردانی

شرح وظایف کلیه امورات مریوط به ثبت وتنظیم و ارسال صورتحساب ها به سازمان های بیمه گر

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

 

 

 

نام ونام خانوادگی: ت- خوش رفتار

پست سازمانی بیمه گری و درآمد

رشته تحصیلی: حسابداری

مدرک تحصیلی: کاردانی

شرح وظایف کلیه امورات مریوط به ثبت وتنظیم و ارسال صورتحساب ها به سازمان های بیمه گر

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۴۰۰