تیم مدیریت اجرائی

تعداد بازدید:۲۹۲۶

تیم مدیریتی مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی اردبیل

نام ونام خانوادگی

عنوان سمت سازمانی

دکتر محمد وکیلی

ریاست مرکز

سید ابراهیم انجمنی

مدیر

دکتر مهریار ندر محمدی

معاون آموزشی

زهرا زینی زاده 

مدیر خدمات پرستاری

فرانک اسدی شریف

مسئول بهبود کیفیت

ودود نمازی

رئیس امور مالی

اباذر اکبرزاده

مسئول انفورماتیک

معصومه داننده  مسئول ایمنی بیمار

 

 

 

 

 
آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۴۰۰