مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۳۱۵۵

الف) اطلاعات عمومی

  1. نام واحد: مدیریت فناوری اطلاعات سلامت
  2. معرفی و تاریخچه

 

 

شرح وظایف

- برنامه ریزی برای برقراری سیستم استاندارد درواحد های تابعه بخش مدارک پزشکی.

۲- تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی ونظارت برنحوه صحیح عملکرد ایشان.

۳- برقراری ارتباط منظم با پزشکان، روسای بخشها وسوپروایزران.

۴- ایجاد انگیزه درپرسنل به منظور بالا بردن کیفیت کارها.

۵- کنترل پاسخگویی به مکاتبات اداری وپاراف نامه ها.

۶- برنامه ریزی برای ایجاد بایگانی استانداردجهت پاسخگویی سریع به ارباب رجوع.

۷- ارائه گزارشهای منظم ازفعالیت واحد های تابعه مدارک پزشکی به ریاست و مدیریت بیمارستان.

۸- تشکیل ماهیانه کمیته مدارک پزشکی وحضور درجلسات و کمیته های بیمارستانی.

۹- سعی در بکارگیری واستفاده از تکنولوژیهای جدید دربخش مدارک پزشکی.

۱۰- رعایت کلیه مقررات و قوانین کار درتنظیم برنامه وشیفت کاری پرسنل.

۱۱- تقسیم کار بین کارکنان با توجه به پست سازمانی و کنترل امورمحوله به کارکنان.

۱۲- ارزیابی مستمر عملکرد بخش وپیگیری جهت رفع نقایص واحدهای تابعه.

۱۳- ارزیابی ماهیانه کارکنان ازلحاظ کاری واخلاقی وآگاه کردن آنها ازموارد اخذ وکسر کارانه وتشویق، تنبیه وارائه رهنمودهای لازم.

۱۴- ایجاد سیستم تشویق و تنبیه مناسب برای ایجاد انگیزه و روحیه همکاری بین همکاران.

۱۵- تعیین شرح وظایف وحدود اختیارات منشی بخشها ونظارت بر عملکرد آنها.

۱۷- آموزش پرسنل تحت سرپرستی وانجام نیاز سنجی آموزشی با توجه به دستورالعمل‌های مربوطه.

۱۸- انجام سایرامور محوله که ازسوی ریاست بیمارستان ابلاغ می‌شود.

مدیریت و واحدهای زیر مجموعه:

¨ واحد پذیرش بیماران

¨ واحد بایگانی مدارک پزشکی

¨ واحد آمار بیمارستانی

¨ واحد کد گذاری بیماریها

 

اطلاعات تماس واحد

 

شماره داخلی بخش: ۲۴۳

شماره مستقیم بخش :۳۳۲۵۲۰۹۶

 

این بخش در طبقه همکف بیمارستان (قسمت اداری) واقع شده است.

 

 

 

ب) اطلاعات مربوط به مسئول

 

نام ونام خانوادگی: س- محمدزاده

پست سازمانی: مسئول بخش

رشته تحصیلی: آمار و مدارک پزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناس

اطلاعات تماس

عکس مسئول

 

اسامی کارکنان واحد مدارک پزشکی:

 

خانم ف- ملک زاده ، کارشناس آمار و مدارک پزشکی


خانم ف- شادی دوست، کارشناس آمار و مدارک پزشکی


 

رسول علیزاده، کارشناس روابط عمومی


عبداله کنعانی، کارشناس امور ساختمانی

 

واحدپذیرش: شماره داخلی بخش :۲۳۶

شرح وظایف:

۱- کسب دستور وبرنامه کاراز سرپرست مربوطه.

۲- رعایت ضوابط تدوین شده جهت تکریم ارباب رجوع وجلوگیری از اتلاف وقت مراجعین.

۳- تحویل گرفتن شیفت از پرسنل شبکارورسیدگی به مشکلات پرسنل شبکار.

۴- تماس با بخشها جهت تخصیص تخت به بیماران بستری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی بیمارستان.

۵- اطلاع رسانی مرخصی وجابجایی پزشکان به مراجعین، کارکنان واحد پذیرش وسایر واحد های مربوطه.

۶- اخذ رضایت آگاهانه جهت درمان واعمال جراحی از بیماران با درنظر گرفتن جنبه‌های قانونی.

۷- رعایت کلیه موارد خواسته شده از سوی سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.

۸- راهنمایی وارجاع صحیح بیماران کلینیک جهت تکریم ارباب رجوع وجلوگیری از سرگردانی مراجعین.

۹- کنترل تکمیل و تشکیل پرونده اورژانس جهت بخش اورژانس.

۱۰- کنترل رعایت استانداردهای برگه دستور بستری وهماهنگی با پزشکان وتهیه گزارش به مسئول مربوطه.

۱۱- هماهنگی امور جاری با واحد ترخیص، درآمد، بیمه گری جهت راهنمایی مراجعین.

۱۲- نظر خواهی و رفع شکایات مراجعین وکسب رضایتمندی مراجعین وپرسنل.

۱۳- ارائه گزارش عملکردکتبی ماهیانه به مسوول واحد مدارک پزشکی.

۱۴- انجام کلیه امور محوله از سوی سرپرست مربوطه.

اسامی کارکنان واحد:

  1. آقای زکریا کوهی ، کارشناس  مدارک پزشکی
  2. خانم زهرا راد منش ، کارشناسHIT
  3. نسرین بشیری کارشناس بهداشت حرفه ای 
  4. صابر معبودی ، کارشناس  ارشد ارگونومی 

 

واحد بایگانی: شماره داخلی بخش: ۲۷۵

مسئول: سمیه محمدزاده کارشناس آمار و مدارک پزشکی

شرح وظایف مسئول بایگانی:

۱- دریافت پرونده کامل از کلیه واحدها.

۲- تنظیم اوراق پرونده بر اساس استاندارد وحذف اوراق اضافی از پرونده.

۳- الصاق پوشه برای هر پرونده وثبت شماره پرونده.

۴- بایگانی صحیح پرونده در قفسه‌ها به روش ترمینال تعدیل یافته.

۵- تلاش جهت رعایت اصول محرمانگی با رعایت اصول واگذاری پرونده بیماران.

۶- بازیابی وتحویل پرونده به درخواست کننده گان طبق قوانین ودستورالعمل بیمارستان.

۷- پیگیری جهت بازگشت پرونده‌هایی که تحویل بایگانی نشده‌اند.

۸- قبل از ارائه کپی پرونده، احراز صلاحیت فرد متقاضی و اخذ درخواست کتبی از درخواست کننده کپی پرونده.

۹- شمارش اوراق پرونده قبل از ارسال پرونده به خارج از فضای بایگانی مدارک پزشکی وکنترل آن در زمان تحویل.

۱۰- پاسخگویی به کلیه مکاتبات ونامه های مراجع قانونی وذیصلاح با هماهنگی مسئول واحد مدارک پزشکی

۱۱- مشخص نمودن پرونده‌هایی که زمان امحا آنها فرا رسیده (مطابق دستورالعمل بخشنامه‌ها).

۱۲- کنترل نهایی پرونده قبل از فایل ورفع نقایص آنها.

۱۳- تهیه گزاش کتبی از عملکرد ماهیانه بایگانی به مسئول واحد مدارک پزشکی.

۱۴- رعایت بهداشت وتنظیم برنامه غبارروبی از روی پرونده‌ها با مسئول خدمات.

۱۵- استفاده از کارت راهنمای بایگانی، کارت جایگزین. کارت خروجی.

۱۶- نظارت وکنترل بر ورود وخروج تعداد پرونده‌ها (پرونده‌های بلاتکلیف، کنسلی، فراری و....)

۱۷- پیگیری وکنترل تعداد پرونده‌های تشکیل شده با تعداد پرونده‌های تحویلی از واحد ترخیص.

۱۸- انجام کلیه امور محوله طبق دستور مافوق در حیطه شرح وظایف شغلی.

۱۹- پاسخگویی به دانشجویان جهت مقاصد تحقیقاتی

اسامی کارکنان واحد بایگانی:

  1. خانم زینب عطایی، کارشناس آمار و مدارک پزشکی


واحد آمار

مسئول: خانم س- محمدزاده کارشناس آمار و مدارک پزشکی

شرح وظایف:

۱- جمع آوری و استخراج آمار روزانه، هرروز صبح از طریق فرمهای گردآوری آمار ۲۴ ساعت گذشته، از سیستم HIS .
۲- جمع آوری آمارهای کلیه واحدهای پاراکلینیکی و کلینیکی مرکز جهت ارائه به حوزه ریاست
۳- ارسال گزارش از آمار جمع آوری شده به معاونت درمان، دانشگاه از طریق اتوماسیون آماری

۴- دارابودن یک سیستم بایگانی صحیح از سوابق آماری به صورت روزانه- ماهانه وسالانه برحسب موضوعات خاص به نحوی که اطلاعات مورد نیاز در اسرع وقت مورد دسترسی قرارگیرد.

۵- رسم جداول ونمودارهای گوناگون آماری بااستفاده از اطلاعات بدست آمده.

۶- جمع آوری آمار عملکرد کلیه واحدها جهت ارائه وارزیابی، به مدیریت محترم بیمارستان.

۷- تهیه فرم‌های گرد آوری آمار ازقسمت های مختلف بیمارستان.

۸- تهیه آمار کلینیکی وپاراکلینیکی وبستری ماهانه، سه ماهه، شش ماهه وسالانه.

۹- صحت آمارهای دریافتی از بخشهای مختلف توسط مسئول آماربصورت روزانه کنترل گردد.

۱۰- تهیه آمارکلینیکی وبستری بصورت مقایسه‌ای درمقاطع زمانی مورد درخواست.

۱۱- تهیه شاخص‌های آماری ازقبیل درصد اشغال تخت- تخت روز میانگین اشغال تخت وغیره به تفکیک بخشهاوکل بیمارستان (ماهانه-سالانه)

۱۲ - ارائه گزارشات آماری حاصل از تحلیل نتایج بدست آمده از اطلاعات.

۱۳- جمع آوری و تکمیل فرم ماهیانه آمار شامل اطاق عمل، عملکرد بخشها وبیماران بستری وسرپایی ارسال آن به واحد آمار ومدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه.

۱۴- انجام سایر امور محوله که درحیطه شرح وظایف بخش مدارک پزشکی

می باشدواز سوی مسئول مربوطه ابلاغ می‌شود
 

 

واحد کد گذاری بیماریها

 

 

مسئول: ف- ملک زاده کارشناس آمار و مدارک پزشکی

 

شرح وظایف:

۱- مطالعه دقیق پرونده بیماران، بخصوص اوراق پذیرش، خلاصه پرونده وشرح حال وعمل جراحی، جهت کددهی اصولی.

۲- استفاده از کتب کد ICD جهت کد گذاری بیماریها وکدگذاری اقدامات جراحی و علل خارجی.

۳- قید کلیه کدهای لازمه یک پرونده که شامل کد بیماری اقدامات علل خارجی مورفولوژی علل مرگ ومیر می‌شود.

۴- کدگذاردرصورت نیاز به کتابهای کمکی مانند: اختصارات، دیکشنری، اصطلاحات وکتب کلیات پزشکی، بایدکد صحیح را استخراج نماید.

۵- کدگذار موظف است باتوجه به نیازهای آماری، تحقیقی وپژوهشی، درارائه آمار با واحد آمار وبایگانی مدارک پزشکی همکاری لازم رابنماید.

۶- کدگذار بایستی پرونده‌هایی که جواب تاخیری دارند ( LOSE SHEET ) جهت کددادن، پس از پیگیری کد گذاری نماید.

۷- درزمان مطالعه پرونده بالینی، کدگذار درصورت مشاهده اشکالات کمی وکیفی ازسوی مستند سازان، باید مورد را کتباً"به مسئول واحد اطلاع دهد.

۸- انجام سایر امور محوله که توسط مسئول واحد، و درحیطه شرح وظایف دپارتمان مدارک پزشکی می‌باشد.

۹ - ثبت کلیه کدهای بیماری‌ها و اقدامات استخراجی در سیستم HIS مرکز، حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد از ترخیص.

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۰