گروه ارتوپدی

تعداد بازدید:۱۰۰۳

         

دکتررضا نکته سنج

فلوشیپ جراحی زانو

استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Reza_Noktehsanj

r.noktehsanj@arums.ac.irایمیل آکادمیک

دکترعلی نامی

دکترای تخصصی ارتوپدی

استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ali_Nami

a.nami@arums.ac.ir ایمیل آکادمیک

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/etesuj1uw31fmr.jpg

دکترشهریار خوشبخت 

دکترای تخصصی ارتوپدی

استادیار

آخرین ویرایش۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱