گروه ارتوپدی

تعداد بازدید:۴۵۸

دکتر محمدعلی جعفری زارع

دکترای تخصصی ارتوپدی

استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/MohammadAli_Jafarizare

m.jafarizare@arums.ac.ir ایمیل آکادمیک

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/a5ibtman7lh6q8.jpg

دکترعلی نامی

دکترای تخصصی ارتوپدی

استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ali_Nami

a.nami@arums.ac.ir ایمیل آکادمیک

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/etesuj1uw31fmr.jpg

         

دکتررضا نکته سنج

دکترای تخصصی ژنتیک

استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Reza_Noktehsanj

r.noktehsanj@arums.ac.irایمیل آکادمیک

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/alwflqjs1kkvsp.jpg

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۹