امور ساختمان

تعداد بازدید:۴۵۶

مسئول واحد 

نام و نام خانوادگی: مهندس عبداله بدلی 

مدرک تحصیلی: کارشناس عمران 

اطلاعات تماس: ۳۳۲۵ ۲۳۵۵ داخلی 250

شرح وظایف :

* بازدید فنی از واحدها و جمع آوری لیست تعمیرات و ارائه آن به مدیر مرکز

* همکاری با مدیر و ریاست و مسئولین واحدها جهت تنظیم طرح های عمرانی پیشنهادی واحدها

* نظارت فنی بر طرح های عمرانی مرکز و تنظیم صورت وضعیت و تائید اسناد عمرانی و پاسخگویی به نامه های اداری 

* تهیه نقشه های اجرائی عمرانی مرکز 

* تهیه و تنظیم پیشرفت فیزیکی و طرح های عمرانی(افتتاحی مرکز )

* همکاری با مسئول امور قرار دادها  و مسئول کارپردازی جهت تنظیم قراردادهای عمرانی مرکز

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۴۰۱