فرم رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایت ** در صورت صحیح وارد نکردن اطلاعات به شکایت شما رسیدگی نخواهد شد. مدت زمان رسیدگی از تاریخ ثبت شکایت هفت روز کاری می باشد.
 • نام و نام خانوادگی*نام خود را بنویسید
  0
 • 1
 • شملره تماس*شماره تلفن خود را بنویسید
  2
 • نام خانوادگی بیمار*
  3
 • کدملی بیمار*
  4
 • بخش بستری بیمار* بخش بستری مورد نظر را انتخاب کنید
  5
 • موضوع درخواست*وارد کنید
  6
 • توضیحات*توضیح بیشتر
  7
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   8