گروه بیهوشی

تعداد بازدید:۲۴۶۲

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/2852d13b-8085-4f4d-8013-9530a8fde67f.jpg

         

دکتر مسعود انتظاری اصل

دکترای تخصصی بیهوشی

  مرتبه علمی:استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Masood_Entezariasl

پست الکترونیک :m.entezari@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/y1ihm11gqwetpg.jpg

دکتر علی محمدیان اردی

دکترای تخصصی(فلوشیپ) بیهوشی درد

دانشیار  مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ali_Mohammadian

پست الکترونیک:a.mohammadian@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/d8ax3ekco4h78l.jpg

دکتر قدرت اخوان اکبری

دکترای تخصصی (فلوشیپ)بیهوشی درد

دانشیار  مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ghodrat_Akhavanakbari

پست الکترونیک :g.akbari@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/31sgbr5d9bdyko.jpg

دکتر ودود نوروزی

دکترای تخصصی بیهوشی

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Vadod_Norouzi

پست الکترونیک :v.norouzi@arums.ac.ir

رزومه


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹