اعضا شورای پژوهشی بیمارستان ‌

تعداد بازدید:۲۹۱۱

دکتر محمد رحیم وکیلی

دکتر مهریار ندر محمدی

دکتر قدرت اخوان اکبری 

دکتر امیر احمد عرب زاده

دکتر رضا نکته سنج

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۰