فوق تخصصی جراحی پلاستیک ترمیمی وسوختگی

تعداد بازدید:۳۶۸۶

دکتر علی رحیمیان

دکترای فوق تخصصی جراحی پلاستیک ترمیمی وسوختگی

استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ali_Rahimian

a.rahimiyan@arums.ac.ir:پست الکترونیک

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/9mfwrjqk8hajduuu.jpg

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹