فرم رضایت سنجی کارکنان بالینی/ غیربالینی

همکار گرامی با ارائه پاسخ صحیح به سوالات ، ما را در ارزیابی و رفع اشکالات مرکز یاری نمایید.
 • 0
 • نام بخش*
  1
 • سابقه خدمت*
  2
 • نوع استخدام*نوع استخدام مورد نظر را انتخاب کنید
  3
 • نحوه دسترسی و پاسخگویی ریاست و مدیریت مرکز*امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید
  4
 • نحوه دسترسی و پاسخگویی مترون مرکز*امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید
  5
 • نحوه ارزشیابی کارکنان و انتخاب کارمند نمونه*امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید
  6
 • زمان پرداخت فوق العاده های دریافتی (اضافه کار و کارانه)*امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید
  7
 • عملکرد بیمارستان در ایجاد آرامش و نشاط پرسنل*امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید
  8
 • انطباق دوره های آموزشی مرکز با نیازهای شغلی شما*امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید
  9
 • کافی و اثربخش بودن آموزش های ضمن خدمت کارکنان*امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید
  10
 • نحوه چينش شيفت ها و فشردگي كارها*امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید
  11
 • امکانات رفاهی و ایاب و ذهاب مرکز*امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید
  12
 • كميت و كيفيت غذای بیمارستان*امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید
  13
 • رضایتمندی از محل خدمت*امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید
  14
 • رضایتمندی از تامین اقلام و امکانات لازم برای حفاظت و سلامت و بهداشت کارکنان در محیط کار*امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید
  15
 • رضایتمندی از نظام تشویق و پاداش/ تنبیه، براساس عملکرد و موفقیت/ عدم موفقیت در پیشرفت اهداف و برنامه های مرکز*امتیاز مورد نظر را انتخاب کنید
  16
 • از همکاری کدام یک از واحد های مرکز رضایت کافی ندارید ؟ (با ذکر علت)*
  17
 • میزان رضایت کلی خود را از مرکز به صورت درصد ( بین 0 تا 100 ) بیان کنید:*
  18
 • پیشنهاد و انتقاد :*توضیح بیشتر
  19