جراحی عمومی

تعداد بازدید:۲۰۱۲

دکتر میرسلیم سید صادقی

دکترای تخصصی جراحی عمومی

استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه

https://isid.research.ac.ir/MirSalim_SeyyedSadeghi

s.sadeghi@arums.ac.ir:پست الکترونیک

رزومه 

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/qol654qiefubz7vt.jpg

دکتر حسن اصغری

دکترای تخصصی جراحی عمومی

استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Hassan_Asgari

h.asghri@arums.ac.ir:پست الکترونیک

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/nbr3zxcs0f3h0k.jpg

دکتر امین رضازاده

دکترای فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی

استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Amin_Rezazadeh

a.rezazadeh@arums.ac.ir:پست الکترونیک

رزومه 

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/bpvuk959jqacpo.jpg

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۲