معرفی گروه جراحی

تعداد بازدید:۳۱۰۷

دکتر ایرج فیضی

دکترای فوق  تخصصی جراحی

دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Iraj_Feizi

پست الکترونیک:

i.feizi@arums.ac.ir

روزمه 

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/8uekz5rwh7pav.jpg

دکتر محمد رحیم وکیلی اجارود

دکترای تخصصی جراحی توراکس

استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mohammadrahim_Vakili

پست الکترونیک :

m.vakili@arums.ac.ir

روزمه 

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/xf2algh3wukhu8.jpg

دکتر خالق ارجمند

دکترای فوق تخصصی جراحی قفسه صدری

استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Khalegh_Arjomand

پست الکترونیک:

kh.arjomand@arums.ac.ir

روزمه 

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/9aqs74qbyhy8tlty.jpg


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹