جراحی گوش،حلق،بینی

تعداد بازدید:۸۴۷۳

دکتر اکبر پیرزاده

دکترای تخصصی(فلوشیپ) اتولوژی،نورواتولوژی

دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Akbar_Pirzadeh

a.pirzadeh@arums.ac.ir پست الکترونیک

روزمه 

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/1f5ke0d37oik75.jpg

دکتر رحیم داوری

دکترای تخصصی جراحی گوش،حلق،بینی

استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Rahim_Davari

Rahim.davari@arums.ac.ir :پست الکترونیک

روزمه 

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/hv218x5079juhs.jpg

دکترسولماز خراسانی مقدم

دکترای تخصصی جراحی سر و گردن

استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Soulmaz_KhorasaniMoghaddam

s.khorasani@arums.ac.ir:پست الکترونیک

رزومه

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹