گروه روانپزشکی

تعداد بازدید:۶۰۲۵

دکتر فریبا صادقی موحد

دکترای تخصصی روانپزشکی

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Fariba_Sadeghimovahhed

پست الکترونیک:f.sadeghi-m@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/972dn4lhv5c0i.jpg

دکتر آنیتا آذر کلاه

دکترای تخصصی روانپزشکی

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Anita_Azarkolah

پست الکترونیک:a.azarkolah@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/75owvm3efm8big.jpg

دکتر بهنام مولائی

روانشناسی بالینی (PhD) دکترای تخصصی

استاد یار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Behnam_Molaei

پست الکترونیک:b.molaei@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/e0upj8edoa2sc.jpg

دکتر مهریار ندرمحمدی مقدم

روانشناسی (PhD) دکترای تخصصی

استاد یار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mehriar_Nadirmohammadi

پست الکترونیک:m.nadermohammadi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/xxrnik9x1r2nge.jpg

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۴۰۰