گروه ارتوپدی

تعداد بازدید:۳۹۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی اساتید  گروه ارتوپدی

آقای دکتر رضا نکته سنج : معاونت محترم آموزشی مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه

 متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو

-------------------------------------------------------------------

آقای دکتر حجت اقبالی : مدیر گروه ارتوپدی مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه

متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست

آقای دکتر علی نامی دمیرچی:  متخصص ارتوپدی،فلوشیپ کودکان  و عضو هیات علمی دانشگاه

 مسئول آموزش دستیاران ارتوپدی

----------------------------------------------------------------

آقای دکتر محمد حسین زاده: متخصص ارتوپدی و عضو هیات علمی دانشگاه

 مسئول آموزش اینترن ها و اکسترن های ارتوپدی مرکز

آقای دکتر جاماسب مقدم : متخصص ارتوپدی و عضو هیات علمی دانشگاه

------------------------------------------------------------

آقای دکتر مسعود معظمی : متخصص محترم ارتوپدی،عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر مبین فرقان : متخصص محترم ارتوپدی

 

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۳