معاون آموزشی

تعداد بازدید:۵۷۸۰

 

دکتر رضا نکته سنج 

معاونت آموزشی

 

 

تلفن مستقیم: ۰۴۵-۳۳۲۴۹۹۴۷ داخلی: ۲۸۲

 

 

شرح وظایف معاون آموزشی

بخش اول:

وظایف معاونین آموزشی بیمارستانها در رابطه با هیات علمی شاغل در بیمارستان ها:
۱- نظارت در برنامه ریزی سالیانه فعالیت های آموزشی بخش ها.
۲- نظارت بر حضور و فعالیت اعضای هیات علمی در بخش های آموزشی
۳- نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیات علمی در بخش های مختلف
فعالیت های آموزشی بخش بالینی شامل موارد ذیل است:
۱-۳ راند بخش
۲-۳ گزارش صبحگاهی
۳-۳ تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان، کارورزان و دستیاران
۴-۳ برگزاری ژورنال کلاپ جهت دستیاران و فلوها.
۵-۳ آموزش سرپائی در درمانگاه های اتاق عمل و...
۶-۳ ارزشیابی دانشجویان و کارورزان از نظر علمی و عملی و رفتاری
۷-۳ طرح سوالات و حضور در جلسات امتحانی
۴- نظارت و تنظیم زمانبندی نحوه شرکت در کارگاه های آموزشی
۵- نظارت بر حسن اجرای موازین اسلامی توسط اعضای هیات علمی
۶- نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی
۷- نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش و اعضای هیات علمی (بخش از آن توسط دانشجو و کارورز به صورت محرمانه انجام می گیرد)
۸- ارائه خدمات کمک آموزشی از قبیل تایپ مقالات، تهیه اسلاید، آنالیز آماری طرح های تحقیقاتی و مشاوره جهت تدوین طرح های تحقیقاتی با استفاده از برنامه های کامپیوتری.

بخش دوم:

۱- تشکیل کمیته های آموزشی و پژوهشی (کمیته های دانشجوئی – دستیاری – پژوهشی – درمانگاهی)
۲- شرکت در جلسات معاونین آموزشی بیمارستان ها داشنگاه در جهت هماهنگی در امر آموزش
۳- ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت های بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری، آزمایشگاه و...
۴- تنظیم فعالیت آموزشی بیمارستان و تهیه گزارش برای مراجع بالاتر

بخش سوم

تجهیزات آموزشی:
۱- تشکیل کمیته مدارک پزشکی و نظارت بر کیفیت نگهداری مدارک
۲- تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها
۳ – نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان.
۴- نظارت بر تنظیم برنامه های استفاده از فضای آموزشی (سالن کنفرانس، آمفی تاترو کلاس های درس)
۵- تجهیز واحد سمعی و بصری جهت بکارگیری از روش ها و تکنولوژی های جدید و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس های درس.
۶- تجهیز پاویون دستیاران و دانشجویان و نظارت بر امکانات رفاهی و غذائی
 
بخش چهارم
وظایف معاونین آموزشی بیمارستان ها در رابطه با آموزش گیرندگان شامل:
فول، دستیار، کارورز، دانشجو.
۱- کنترل و نظارت بر معرفی نامه ها
۲- هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان با معاونت آموزش بالینی دانشکده پزشکی و مدیران گروه های آموزشی براساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان ها
۳- معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ها.
۴- نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی
۵- نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان و اعلام بکار و گواهی کارکرد فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی.
۶- نظارت بر اجرای انجام برنامه مقررات آموزشی.

 

مسئول واحد آموزش
 
نام و نام خانوادگی : محمد موسوی
پست سازمانی : مسئول آموزش
مدرک تحصیلی : کارشناس برنامه ریزی آموزشی
 

نام و نام خانوادگی : س- قبادی

پست سازمانی : کارشناس آموزش گروه بیهوشی 

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری 


نام و نام خانوادگی : ف - حسنی 

پست سازمانی : کارشناس آموزش گروه جراحی

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد روانشناسی


نام و نام خانوادگی : سید مهدی موسوی 

پست سازمانی : کارشناس آموزش گروه ارتوپدی 

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی


 

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۳