آزمایشگاه

تعداد بازدید:۳۶۹۹

 

معرفی واحد

این واحد در سال ۱۳۵۵ خورشیدی در محل ساختمان اورژاتس مرکز با یک دستگاه یخچال بانک خون شروع به کار کرده و بتدریج و با گذر زمان با تجهیز به امکانات و دستگاههای متنوع و راه اندازی آزمایش های مورد نیاز بیماران گسترش یافته و فعالیت خود را در شاخه های مختلف ادامه داده است.

در سال ۱۳۷۷ آزمایشگاه مرکز همراه با بخش تازه تاسیس پاتولوژی در محل فعلی (داخل محوطه بیمارستان) مسقر شده و مجدداً" در سال ۱۳۸۷ با تاسیس و استقرارآزمایشگاه اورژانس در محل درمانگاه اورژانس این مجموعه در حال حاضر با سه شعبه آزمایشگاه اصلی، آزمایشگاه اورژانس و پاتولوژی به ارائه خدمات مشغول است.

شرح وظایف

پذیرش، نمونه گیری، انجام آزمایش های درخواستی و گزارش آن به بیماران، مراجعین، پزشکان معالج و بخشهای بستری بصورت ۲۴ ساعته جزء وظایف سازمانی آزمایشگاه می باشد.

رئیس بخش 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا خلیلی

مدرک تحصیلی: متخصص پاتولوژی

شماره تماس: 04533231306

بخشهای فعال:

الف - بخش هماتولوژی: آزمایشات این بخش شامل CBC-ESR- PT-PTT و شمارش رتیکلوسیت می باشد.

تجهیزات بخش هماتولوژی شامل :

1- سل کانتر سیسمکس

KX21N -2 - سل کانتر سیسمکس

XP-300 -3- میکروسکوپ

ب - بخش بیوشیمی: آزمایشات این بخش شامل کلیه آزمایشات روتین می باشد.

تجهیزات بخش بیوشیمی شامل:

1- اتوآنالایزر BT-3000

2- الکترولیت آنالیزر Convergys® ISE comfort

3- فلیم فتومتر SEAC

ج- بخش سرولوژی: آزمایشات این بخش شامل VDRL-Widal-RF-CRP-ASO-2ME-Wright-Coombs wright می باشد.

د- بخش هورمون شناسی: آزمایشات این بخش شامل T3-T4-TSH می باشد.

تجهیزات بخش هورمون شناسی شامل:

1- الایزا ریدر STAT FAX-2100
2- الایزاواشر 2600-STAT FAX

ه- بخش میکروب شناسی: آزمایشات این بخش شامل کشت خون وادراروترشحات زخم وکشت مایعات می باشد.

تجهیزات بخش میکروب شناسی شامل: یخچال وانکوباتور ۳۷ درجه ومیکروسکوپ می باشد.

و- بخش انگل شناسی: آزمایشات این بخش شامل S/E,OB می باشد.

ز- بخش بانک خون: آزمایشات این بخش شامل تعیین گروه خونی وکراس مچ می باشد.

تجهیزات این بخش شامل یخچال وفریزر بانک خون وسروفیوژوبن ماری ۳۷ درجه سانتیگرادومیکروسکوپ می باشد.

ح- بخش پاتولوژی

ط- بخش بیوشیمی ادرارو ABG

موقعیت مکانی

آزمایشگاه رفرانس

مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: سعید شیرین زاده 

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی

اطلاعات تماس: 04533231306

04533232520 داخلی 232

 

کارکنان واحد

نوع خدمت در واحد

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

انتقال خون

کارشناس ارشد بیوشیمی

علی شادمان فرد

بیوشیمی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

یحیی قاسمیان

شیفت درگردش

کاردان علوم آزمایشگاهی

حمید سعادتی

هماتولوژی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

مهدی لطفی

شیفت درگردش

کاردان علوم آزمایشگاهی

علی محمدقلیان

شیفت درگردش

کارشناس علوم آزمایشگاهی

مهدیه بلال زاده

شیفت درگردش

کارشناس ارشد میکروبشناسی

مهناز شیرین زاده

شیفت درگردش

کارشناس علوم آزمایشگاهی

خاطره طالبی

پاتولوژی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

رقیه صادقپور

پذیرش و اسناد

دیپلم کار و دانش

فرحناز سیف افشار

شیفت درگردش

کمک بهیار

ایرج عبدی

میکروب شناسی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

سمیرا خوشبخت

پذیرش

کارشناس پرستاری

زهرا منصوری

شیفت درگردش

کارشناس علوم آزمایشگاهی

عرفان اکبری

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۴۰۱