مدیر بیمارستان

تعداد بازدید:۳۵۱۹

سید ابراهیم انجمنی

رشته تحصیلی: فوق لیسانس روانشناسی بالینی

تلفن تماس: ۳۳۲۳۴۶۸۲

شماره داخلی: ۲۴۷

پست الکترونیکی: 

رزومه

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰