ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۵۲۷۵

 

ریاست بیمارستان:

دکتر حبیب حبیب زاده 

متخصص رادیولوژی 

fatemi@arums.ac.ir

ارتباط مستقیم با ریاست مرکز

 

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱