دفتر پرستاری

تعداد بازدید:۱۴۹۳۳

 مدیریت خدمات پرستاری


نام و نام خانوادگی: ز زینی زاده 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

تلفن تماس: 33253056-045

 21-04533232520   داخلی 290

معرفی سوپروایزرین

نام و نام خانوادگی: ر. رسولی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری 

در حال حاضر:  سوپروایزر آموزشی و سوپروایزر درگردش

سوابق خدمت: مسئول ICU جراحی بیمارستان فاطمی  ،  پرستار اورژانس بیمارستان فاطمی

 پرستار  NICU  بیمارستان طالقانی تهران ،  پرستار ICU  نروسرجری بیمارستان شریعتی تهران 

تلفن تماس: 33253056-045

 21-04533232520   داخلی 266

نام و نام خانوادگی: م.خلوصی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 در حال حاضر: کارشناس کنترل عفونت 

سوابق کار: مسئول بخش سوختگی ،  مسئول اعتباربخشی ، استاف جراحی زنان

پرستار بخشهای جراحی زنان ، سوختگی و ICU جراحی

تلفن تماس: 33253056-045

 21-04533232520   داخلی 266

نام و نام خانوادگی: ا . رضایی اصل

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

در حال حاضر: سوپروایزر بالینی

سوابق خدمت: مسئول بخش جراحی زنان ، سوپروایزر درگردش ، کارشناس ایمنی

پرستار بخشهای جراحی زنان  و اورژانس و اعصاب و روان زنان و ICU جراحی

تلفن تماس: 33253056-045

 21-04533232520   داخلی 266

 

نام و نام خانوادگی : سسعادت نظریان

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

در حال حاضر: سوپروایزر درگردش

سوابق خدمت: پرستار بخش‌های چشم، ارولوژی، نروسرجری، ICU نروسرجری و سوختگی
 

تلفن تماس: 33253056-045

 21-04533232520   داخلی 288

نام و نام خانوادگی: ل . ابراهیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری 

در حال حاضر: سوپروایزر مقیم دفترپرستاری

سوابق خدمت: مسئول بخش های اورژانس و نروسرجری مردان 

سوپروایزر درگردش ، استاف بخش اورژانس ، پرستار بیمارستان طالقانی و ولیعصر مشگین شهر

تلفن تماس: 33253056-045

 21-04533232520   داخلی 288

نام و نام خانوادگی: حمید پیرنبی خواه

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری ، دانشجوی ارشد روانشناسی

در حال حاضر: مسئول روابط عمومی و مشاور اجرایی ریاست مرکز و سوپروایزر درگردش

 مسئول رسیدگی به شکایات و دبیر مجمع خیّرین سلامت مرکز و مسئول بروزرسانی سایت بیمارستان

سوابق خدمت: مسئول بخشهای اعصاب و روان ، جراحی مردان و اورژانس بیمارستان فاطمی

سوپروایزر درگردش بیمارستان فاطمی ، سوپروایزر آموزشی و مسئول اعتباربخشی بیمارستان علوی

مدیر کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان امام رضا (ع)

کوردیناتور ارشد و مدرّس واحد فراهم آوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پرستار بخش داخلی بیمارستان بوعلی ، مسئول بخش روانپزشکی بیمارستان ایثار

پرستار بخشهای نروسرجری و جراحی مردان بیمارستان فاطمی

تلفن تماس: 33237311-045

 21-04533232520   داخلی 473

نام نام خانوادگی:  اسلام عزیزپور

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

در حال حاضر: مسئول واحد مدیریت خطر،حوادث و بلایا _ سوپروایزر درگردش

سوابق خدمت: سوپروایزر درگردش ، پرستار بخش اورژانس

تلفن تماس:  21-04533232520   داخلی 244

نام نام خانوادگی:  قادر  ساجدی 

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری ، کارشناسی ارشد مدیریت

 در حال حاضر: رئیس اموراداری و سوپروایزر درگردش

سوابق خدمت: مدیرخدمات پرستاری بیمارستان فاطمی

مدیرخدمات پرستاری بیمارستان ایثار ، مسئول بخش جراحی مردان 

سوپروایزر درگردش بیمارستان فاطمی ،  پرستار بخش جراحی مردان

تلفن تماس: 33237311-045

 21-04533232520   داخلی 248

نام نام خانوادگی: پیمان  صدیق

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری 

در حال حاضر:  سوپروایزر درگردش

سوابق خدمت: پرستار بخشهای اعصاب و روان مردان، جراحی مردان و اورژانس

تلفن تماس: 33253056-045

 21-04533232520   داخلی 288

 

نام نام خانوادگی: ف . ریاحی زاده 

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری 

در حال حاضر: سوپروایزر درگردش

سوابق خدمت: پرستار بخشهای جراحی مردان و اورژانس

تلفن تماس: 33253056-045

 21-04533232520   داخلی 288

نام ونام خانوادگی: س . محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

درحال حاضر: سوپروایزر آموزش سلامت و سوپروایزر درگردش

سوابق خدمت: پرستار بخش اورژانس

تلفن تماس:  21-04533232520   داخلی 259

نام ونام خانوادگی: ف . اسدی شریف

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری ، دانشجوی دکترای پرستاری

درحال حاضر: کارشناس مسئول دفتر بهبود کیفیت و سوپروایزر درگردش

سوابق خدمت: سوپروایزر آموزشی ،  پرستار بخش ICU جراحی

کارشناس اعتباربخشی آموزشی ، سوپروایزر درگردش

تلفن تماس:  21-04533232520   داخلی 259

نام نام خانوادگی:  ع.محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

در حال حاضر: کارشناس ایمنی و سوپروایزر درگردش

سوابق خدمت:  پرستار بخش اورژانس و جراحی زنان

تلفن تماس:  21-04533232520   داخلی 244

بازگشت به صفحه اصلی مرکز       بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۲