دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

تعداد بازدید:۵۵۹۲

 

رسالت دفتر بهبود کیفیت مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی با محوریت بهبود خدمات ارائه شده و بهبود وضعیت بیماران:

عقیده و ایمان قلبی مسئولان بیمارستان این است که بیماران جدا از خانواده ما نیستند و ما وظیفه داریم تا تلاش نمائیم که آنها سلامتی خود را در کمترین زمان ممکن و صرف هزینه های پائین تر به بهترین نحو ممکن دریافت نمایند.بعد از مطرح شدن اعتبار سنجی در سیستم درمان کشور مسئولین امر بیمارستان از این قضیه بشدت استقبال کرده و تمام تلاش خود را در جهت نیل به اهداف آن مبذول داشتند و آن را یک فعالیت نظام مند برای نیل به اهداف سازمان خود تلقی کرده اند.

رسالت دفتر بهبود کیفیت مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی با محوریت پرسنل درمان:

کیفیت یعنی عدم عیب و خطا. عیب و خطا موجب ضایعات، تعمیرات، دوباره‌کاری، محصول مرجوع، نارضایتی مشتری، شکایت، جریمه و از دست دادن مشتری می‌گردد و همه‌ی این‌ها هزینه‌آور هستند. در نتیجه برنامه ریزی در جهت رفع عیب و خطای موجود در مراقبت های درمانی و افزایش میزان ارتباط پرسنل مرکز با بیماران و یکدیگر، باعث کاهش شکایات، هزینه و افزایش رضایت مندی مراجعه کنندگان خواهد بود.

رسالت دفتر بهبود کیفیت مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی با محوریت فراگیران:

فلسفه وجودی تشکیل واحد بهبود کیفیت، هدایت فعالیت های بیمارستان به سمت برآورده ساختن انتظارات مشتریان و رسیدن به استانداردهای به روز و اصلاح فرآیند های اجرایی است که از رویکرد های اساسی همه سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در سال های اخیراست.دفتر بهبود کیفیت با همکاری تیم مدیریت ایمنی راهکارهای پیشگیری از خطاهای پزشکی و ارائه گزارشهای فصلی در طی کارگاههای آموزشی، اطلاعات آموزشی مناسبی رادر اختیار فراگیران قرار می دهد.از سویی ارائه خدمات درمانی بر اساس استانداردهای ارسالی از سوی وزارت بهداشت موجب پرورش صحیح و کامل فراگیران خواهد بود.

شرح وظایف

  • پیاده سازی و نظارت بر اجرای استانداردهای اعتبار بخشی و سایر برنامه های مدیریت کیفیت.
  • تدوین برنامه استراتژیک با هدایت تیم مدیریت اجرایی.
  • تدوین برنامه عملیاتی سالانه، پایش مستمر میزان پیشرفت برنامه ها و گزارش به تیم مدیریت اجرایی.
  • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت بیمارستان.
  • شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقاء ایمنی بیمار در بیمارستان و ارائه راه حل به کمیته بهبود کیفیت.
  • تعیین، تصویب و تحلیل شاخص های عملکردی بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی.
  • انجام ممیزی های سالانه از کلیه واحدهای بیمارستان به منظور سنجش میزان اجرایی شدن استانداردها.
  • همکاری در نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی.

مسئول واحد

نام ونام خانوادگی: ف . اسدی شریف

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری ، دانشجوی دکترای پرستاری

درحال حاضر: کارشناس مسئول دفتر بهبود کیفیت و سوپروایزر درگردش

سوابق خدمت: سوپروایزر آموزشی ،  پرستار بخش ICU جراحی 

کارشناس اعتباربخشی آموزشی ، سوپروایزر درگردش

تلفن تماس:  21-04533232520   داخلی 259

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲