مسئو ل فنی

تعداد بازدید:۲۹۱

مسئول فنی/مسئول ایمنی

 

 

دکترداود گله دار    مسئو ل  فنی مرکز / مسئو ل ایمنی

تحصیلات        متخصص طب اورژانس 

شماره تماس  04533242400

شرح وظایف مسئول فنی / ایمنی

شرح وظایف و ماموریت های  مسئول ایمنی به تایید ریاست بیمارستان که ضروری است حداقل شامل موارد ذیل باشد:

۱. مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان

۲. هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان

۳. تدوین اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان

های دوستدار ایمنی بیماربا همکاری ذینفعان

۴. شرکت و همکاری فعالانه درتدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه

۵. خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان

۶. طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

۷. بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن

۸. شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان

۹. همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع

۱۰. نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان

۱۱. شرکت و همکاری فعالانه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونکی راهبری موضوعات

تهدید کننده ایمنی بیمار

۱۲. شرکت و همکاری فعالانه در تحلیل ریشه ای وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار

۱۳. اقدام اصلاحی براساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان

۱۴. بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیماردر داخل بیمارستان

۱۵. نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضای تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجرای وظایف

 

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۰