داروخانه

تعداد بازدید:۳۰۳۲

مسئول فنی داروخانه

خانم دکتر پ.علی نژاد 

مدرک تحصیلی:فارماکولوژیست

شرح وظایف:

شرکت در کمیته دارو و تجهیزات پزشکی و اجرای مصوبات

تدوین دستورالعمل و نظارت بر اجرای صحیح آن در نگهداری، توزیع و مصرف و حفظ مستندات داروهای مخدر و گران قیمت

تهیه و تدوین آموزش های دارویی و دوره ای به صورت سالیانه

مدیریت و پیگیری فعال جهت تهیه فارماکوپه دارویی بیمارستان و به روز نمودن آن

فعال نمودن کمیته های دارو و اقتصاد دارو و تجهیزات و تجوبز منطقی دارو

نظارت بر رعایت اصول علمی در نگهداری و، توزیع و تحویل دارو و لوازم پزشکی

ارائه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان و مدیریت بیمارستان

بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری

بازرسی‌های ادواری از انبارها، استوک بخش ها ترالی های احیا به منظور اطمینان از رعایت اصول علمی

دریافت و ثبت گزارشات عوارض جانبی ناخواسته داروها

مسئول اصالت سنجی

آقای دکتر حامد رنجبر 

مدرک تحصیلی:فارماکولوژیست

شرح وظایف:

شرکت در کمیته دارو و تجهیزات پزشکی و اجرای مصوبات

تدوین دستورالعمل و نظارت بر اجرای صحیح آن در نگهداری، توزیع و مصرف و حفظ مستندات داروهای مخدر و گران قیمت

تهیه و تدوین آموزش های دارویی و دوره ای به صورت سالیانه

مدیریت و پیگیری فعال جهت تهیه فارماکوپه دارویی بیمارستان و به روز نمودن آن

فعال نمودن کمیته های دارو و اقتصاد دارو و تجهیزات و تجوبز منطقی دارو

نظارت بر رعایت اصول علمی در نگهداری و، توزیع و تحویل دارو و لوازم پزشکی

ارائه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان و مدیریت بیمارستان

بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری

بازرسی‌های ادواری از انبارها، استوک بخش ها ترالی های احیا به منظور اطمینان از رعایت اصول علمی

دریافت و ثبت گزارشات عوارض جانبی ناخواسته داروها

مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: ا. متولی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

اطلاعات تماس: ۳۳۲۵ ۲۳۵۵ داخلی ۲۳۴

شرح وظایف:

1 تهیه گزارشات مربوط به انجام امور تحویل و تحولات دارویی

2 برآورد نیاز های دارو و ملزومات پزشکی مصرفی مطابق با فارماکوپه و پروتکل های بخش ها

3 کنترل ورود و خروج دارو از داروخانه بیمارستان

4 کنترل و نظارت دقیق بر انجام امور پرسنلی داروخانه

5 تهیه داروهای مخدر و کنترل دقیق بر توزیع و تحویل آن

6 کنترل تاریخ انقضای داروها

7 تحویل و تطبیق داروها براساس اصالت سامانه  تی تک

8 جمع آوری داروها فراخوان شده در اسرع وقت

9 بازرسی دوره ای از بخش ها

10 تعریف و ثبت داروها و لوازم در سیستم 

11 کنترل روزانه قیمت ها بر اساس تعرفه بیمه ای

12 درخواست و ثبت ملزومات در سیستم و کنترل اسناد ثبت شده در سیستم نظام نوین مالی و ارسال به حسابداری

13 برگزاری ماهانه کمیته و ملزومات پزشکی

پرسنل واحد

نام و نام خانوادگی: م.نوحی

مدرک تحصیلی: کارشناس HIT

اطلاعات تماس: ۳۳۲۵ ۲۳۵۵ داخلی ۲۳۴

شرح وظایف:

پرینت نسخه دارویی بخشها از HIS و کنترل آنها

ثبت حواله های درخواست شده از بخش ها در نظام نوین مالی

ثبت عودتها و فاکتورهای دارو و ملزومات پزشکی خریداری شده در نظام نوین مالی

همکاری در انبارگردانی پایان سال و ثبت انبارگردانی در نظام نوین مالی

 

نام و نام خانوادگی: تقی محمد باقرزاده

پست سازمانی: خدمات

مدرک تحصیلی: کاردانی دارویاری

اطلاعات تماس: ۳۳۲۵ ۲۳۵۵ داخلی ۲۳۴

شرح وظایف:

پرینت نسخه بخش ها به صورت جداگانه

آماده کردن دارو و ملزومات پزشکی

تحویل دارو و لوازم پزشکی به بخش ها

دریافت داروهای مرجوعی از بخش ها

کنترل شرایط نگهداری دما و رطوبت

چیدمان دارو ها طبق تاریخ انقضاو نوع آن

نظافت محیط داروخانه و قفسه ها

کمک به انبارگردانی پایان سال

 

نام و نام خانوادگی:خانم ا.وقری

پست سازمانی: تکنسین اتاق عمل

مدرک تحصیلی: تکنسین اتاق عمل

اطلاعات تماس: ۳۳۲۵ ۲۳۵۵ داخلی ۲۳۴

شرح وظایف:

پرینت نسخه بخش ها به صورت جداگانه

آماده کردن دارو و ملزومات پزشکی

تحویل دارو و لوازم پزشکی به بخش ها

دریافت داروهای مرجوعی از بخش ها

کنترل شرایط نگهداری دما و رطوبت

چیدمان دارو ها طبق تاریخ انقضاو نوع آن

نظافت محیط داروخانه و قفسه ها

کمک به انبارگردانی پایان سال

 

نام و نام خانوادگی:محمد مهدی مولایی

پست سازمانی: مسئول فنی ملزومات پزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی پزشکی

اطلاعات تماس: ۳۳۲۵ ۲۳۵۵ داخلی ۲۳۴

شرح وظایف:

1 - نظارت بر اجرای کلیه آیین نامه ها ، ضوابط ، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت و دانشگاه

2 - نظارت بر نحوه خرید ملزومات مصرفی پزشکی و ناظر بر کیفیت اقلام خریداری شده مطابق با کلیه ضوابط ، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی وزارت و دانشگاه

3 - نظارت بر رعایت فرآیند خرید ملزومات مصرفی پزشکی در کلیه واحدها

4 - نظارت بر رعایت خرید ها بر اساس فرمولاری ملزومات مصرفی پزشکی مرکز درمانی/بیمارستان

5 - مسئول تنظیم ، تکمیل و تصویب لیست فرمولاری ملزومات مصرفی پزشکی مرکز در کمیته دارو و تجهیزات پزشکی مرکز و ارسال به معاونت غذا و دارو بر اساس شبکه توزیع قانونی اداره کل تجهیزات پزشکی

6 - شناسایی و استخراج اقلام مصرفی خارج از لیست فرمولاری ملزومات مصرفی پزشکی مرکز درمانی/بیمارستان و ارسال گزارش سه ماهه به معاونت غذا و دارو دانشگاه

7 - نظارت بر رعایت قیمت های ملزومات مصرفی پزشکی در صورت حساب بیمار مطابق با ضوابط ، مقررات و بخشنامه های ابلاغی

8 - نظارت بر رعایت شرایط نگهداری و چیدمان ملزومات مصرفی پزشکی در انبار و بخش ها مختلف مرکز درمانی/بیمارستان

9 - نظارت و رسیدگی به شکایات و گزارش عوارض ، نقایص و مشکلات کمی و کیفی احتمالی از بخش ها در رابطه با ملزومات مصرفی پزشکی به مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه با تکمیل فرم گزارش حوادث و مشکلات کیفی در ملزومات پزشک

10 - نظارت بر رعایت ضوابط و الزامات پیش فاکتور و فاکتور در خرید از شرکت های تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲