واحد مراقبت در منزل ( Home Care Unit )

تعداد بازدید:۵۸۶۲

تاریخچه

به استناد ماده ۲۲ آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل مصوب ۱۵/۰۴/۹۵ به شماره / ۶۹۱/۱۰۱/ د ابلاغی مقام عالی وزارت، و به منظور ساماندهی " مراقبت در منزل" و نظارت بر تداوم درمان پس از ترخیص، واحد مراقبت در منزل ( Home Care Uni t ) مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی در تاریخ ۲۷/۰۷/ ۹۵ تاسیس شد.

اهداف: 

 • ساماندهی، تداوم و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان
 • مراقبت ایمن و به صرفه در منزل در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستان
 • کاهش هزینه های درمانی مراقبتی
 • کاهش دوران نقاهت
 • کنترل و کاهش عفونتهای بیمارستانی
 • توانبخشی و بهبودکیفیت خدمات پرستاری
 • در نهایت افزایش رضایت مندی بیماران و خانواده ها می باشد.

مسئول واحد :


نام نام خانوادگی:  ز.سلیمانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مراقبتهای پرستاری ویژه 

در حال حاضر:سوپروایزر آموزش سلامت

سوابق خدمت: 

 پرستار بخش جراحی مردان و نروسرجری مردان 

پرستار بخش ICU نروسرجری و سوپروایزر اورژانس 

تلفن تماس:  21-04533232520   داخلی 259

وظایف و اختیارات: 

واحد و کارشناس مراقبت در منزل مستقر در بیمارستان در راستای نیل به اهداف فوق، وظایف و اختیارات زیر را

دارد:

 • برنامه ریزی جهت آشناسازی بیماران بستری و خانواده آنان با امکانات و مزایای مراقبت در منزل
 • آشناسازی تمامی کادر درمانی با فرایندهای ارائه خدمات و مراقبت های پرستاری در منزل
 • برگزاری جلسات هماهنگی در سطح بیمارستان و بخشهای درمانی جهت توسعه مراقبت در منزل
 • کمک به شناسایی بیماران بستری واجد شرایط جهت مراقبت در منزل
 • ارائه آموزشهای لازم جهت مراقبت در منزل به بیماران واجد شرایط و خانواده آنان
 • بررسی سطح نیاز بیماران به مراقبت در منزل و تائید برنامه های درمانی و مراقبتی
 • شناسایی مراکز فعال در سطح منطقه و شهرستان
 • همکاری با مدیریت بیمارستان جهت انتخاب یک یا چند مرکز جهت عقد قرارداد با بیمارستان
 • هماهنگی با نمایندگان مراکز طرف قرارداد جهت معرفی بیماران
 • تبیین فرآیند معرفی بیمار جهت دریافت خدمات مراقبت در منزل از بخش تا مرکز و منزل
 • دریافت معرفی نامه های صادره از بخش های درمانی در مورد نیاز به مراقبت در منزل بیماران، قبل و د ر هنگام ترخیص
 • معرفی بیمار به مراکز مراقبت در منزل طرف قرارداد
 • نظارت بر قرارداد اولیه فی ما بین مرکز و بیمار
 • رضایت سنجی از بیماران معرفی شده به مراکز طرف قرارداد و خانواده آنان و ارائه گزارش به مسئولین بیمارستان و نهادهای نظارتی
 • پیگیری فعال دریافت گزارشات از بیماران معرفی شده و خانواده آنان
 • دریافت شکایات بیماران و خانواده آنان و ارجاع به نهادهای نظارتی در صورت لزوم
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به مراقبت از بیماران در منزل و ارائه به نهاد های مسئول
 • همکاری و هماهنگی با کارشناس مراقبت در منزل مدیریت پرستاری دانشگاه

فرآیند کار: 

الف.پزشکان و پرستاران بخش های بستری، اورژانس و درمانگاه، بیماران نیازمند به مراقبت در منزل را بر اساس فرم شماره یک پیوست / فرم آموزش حین ترخیص به همراه خلاصه پرونده و سایر اسناد و مدارک لازم به واحد معرفی می نمایند.

ب. واحد بر اساس دستورات درمانی و مراقبتی پزشک معالج و پرستار مراقب، طبق فرم شماره ۲ پیوست به نماینده مرکز معرفی می نماید.

ج. بیماران یا خانواده آنان می توانند بطور مستقیم به واحد مراجعه نمایند.


 

تعرفه مراقبت در منزل 

فرایند ارجاع بیماران به مراکز مراقبت در منزل

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۴۰۲