بخش های بالینی

تعداد بازدید:۶۸۷۰

بخش‌های بالینی

 

نام بخش

رئیس بخش

مسئول بخش

اورژانس

دکتر  کیوان امینی 

م_نصیری مقدم
ارتوپدی مردان ۲

دکتر رضا نکته سنج

س_نامور

جراحی مردان

دکتر میرسلیم سیدصادقی - دکتر رضا نکته سنج- دکتر اکبر پیرزاده

ح_علیانسب

جراحی زنان

دکتر ایرج فیضی -دکتر رضا نکته سنج - دکتر اکبر پیرزاده

س_دهقانپور

اتاق عمل جراحی

دکتر مسعود انتظاری

بهنام_امانی

اتاق عمل مغز و اعصاب

دکتر علی محمدیان

حسین_همرنگ

ICU جراحی

دکتر احمد قاضی

م_کسایی

ICU نروسرجری

دکتر احمد قاضی

آ_واثق

مغز و اعصاب مردان

دکتر بهزاد اسکندر اوغلی

ر_قبادی

مغز و اعصاب زنان

دکتر بهزاد اسکندر اوغلی

م_نجفی

روان مردان

دکتر فریبا صادقی موحد 

علی_بدرزاده

روان زنان

دکتر فریبا صادقی موحد 

ر_فهیمی

درمانگاه های تخصصی

دکتر حبیب حبیب زاده

افشین_یزدانی
آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۲