امورحقوقی

تعداد بازدید:۹۱۹

شرح وظایف امور حقوقی

۱) اموردعاوی (حقوقی – کیفری)

اموری است که از طریق دفتر امور حقوقی جهت استیفای حقوق دانشکده و یا دفاع از حقوق دانشکده از طریق مراجع قضائی انجام می شود:

الف) دعاوی حقوقی:

 •   تهیه و جمع آوری مدارک لازم جهت تنظیم دادخواست حقوقی و یا لایحه دفاعیه، تقدیم دادخواست به مرجع قضایی و ثبت آن و اخذ شماره ثبت و پیگیری،شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت ،پیگیری و اطلاع از  مفاد آرای صادره له و علیه دانشکده و پی گیری اجرای حکم،اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به آرایی که علیه دانشکده صادر گردیده است.
 •    اخذ خسارات از متخلفین از مفاد قرارداد
 •   اخذ خسارات از ممتنعین از اجرای تعهدات از طریق مراجع قضایی و یا دفتر اسناد رسمی و یا ادارات ثبت
 •    اقدامات قانونی مبنی بر تخلیه ملک  و مطالبه ضرر و زیان وارده ، مطالبه اجور معوقه
 •   الزام به انجام تعهد از طرق مختلف قانونی از جمله مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد
 •   بررسی و پاسخ به ادعاهای حقوقی مطروحه علیه دانشکده در مراجع غیر قضایی
 •    بررسی، شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری
 •   بررسی،‌ پاسخ شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشکده و مؤسسات تابعه

ب) دعاوی کیفری:

 •    تهیه و جمع آوری مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم شکوائیه
 •   تقدیم شکوائیه به مرجع قضایی(قاضی ارجاع)، ثبت آن و اخذ شماره ثبت
 •    مراجعه به واحد ارجاع شونده و تکمیل برگه اظهارات و تشکیل پرونده
 •    پیگیری از طریق مراجع قضایی و انتظامی ( بازپرسی، دادیاری ،کلانتری،‌آگاهی)
 •    معرفی نماینده حقوقی، شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه
 •    تجدید نظر خواهی از آرایی که علیه دانشکده صادر شده اند
 •    پیگیری اجرای حکم، آراء قطعی
 •    حمایت قضایی از کارمندان و مسئولین در مراجع قضایی

 2) امور تعهدات

 •   بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدینی که از انجام خدمت تعهدات قانونی خویش، خودداری نموده اند
 •   اقدامات مورد نیاز در خصوص انجام مکاتبات لازم در زمینه سند تعهد و تعیین میزان مطالبات دانشکده از متعهدین از طریق ادارات و قسمت های مربوطه پرداخت کننده وجوه یا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد
 •    اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذراندن دوره های آموزشی به این دفتر معرفی می گردند
 •   اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی
 •    پیگیری اسناد متعهدین به خدمت( دانشجویان پزشکی،‌ پرستاری ،‌ بهیاری) و مستنکفین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است
 •    نظارت و اقدام  به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشکده و دولتاخذ وثیقه ملکی و غیر ملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی
 •   اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه
 •    در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب
 •    مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی

 3) املاک و امور ثبتی

 •  شناسایی اموال غیر منقول ملکی و موقوفه ای، دارای سند(رسمی، واگذاری عادی، صلحنامه،...)، فاقد سند مالکیت متعلق به دانشکده
 •    اخذ اطلاعات اموال غیر منقول دانشکده از واحدهای تابعه به صورت سالیانه جهت به روز کردن آمار و اطلاعات املاک
 •   اخذ مستندات مالکیت املاک دانشکده از واحدهای تابعه، جهت نگهداری در دفتر امورحقوقی و ارسال اصل اسناد مالکیت رسمی به اداره اموال دولتی یا خزانه معین دارایی استان
 •   مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، اموال دولتی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی و.....جهت پیگیری صدور اسناد املاک فاقد سند دانشکده
 •    ارشاد و راهنمایی رابطین واحدها در خصوص اخذ اسناد مالکیت از طریق مراجع ذیربط مذکور
 •   فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دانشکده از طریق برگزاری تشریفات مزایده پس از اخذ مجوز فروش از هیات امناء دانشکده و ارزیابی ملک توسط کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری
 •   خرید املاک مورد نیاز دانشکده در صورت تخصیص اعتبار ودارا بودن طرح مصوب
 •    اخذ اسناد مالکیت اعیانی املاکی که عرصه آن موقوفه می باشد
 •   پاسخگویی و مراجعه به مراجع قانونی و قضایی در ارتباط با مالکیت ،تصرفات ، بدهی و....نظیر دادگاه ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، کمیسیون مستند سازی اموال دولتی، اداره کل اموال دولتی، شهرداری ها(کمیسیون مواد۷۷ و ۱۰۰) و سایر مراجع مربوطه
 •   تنظیم توافق نامه ، قراردادهای اجاره و.... در خصوص واگذاری املاک دانشکده به اشخاص حقیقی و حقوقی
 •   تنظیم توافق نامه ها و مقاوله نامه ها و.... در خصوص املاکی که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به دانشکده واگذار می گردند
 •    پاسخگویی به استعلامهای واحدهای تابعه در خصوص املاک دانشکده
 •  ثبت اطلاعات املاک در سامانه سادا

4) امور هماهنگی ،آموزشی و پژوهشی

 •    برنامه های هماهنگی امور آموزشی در قالبهای همایش،کارگاه آموزشی و عناوین مشابه برای کارشناسان حقوقی دستگاه و واحدهای زیر مجموعه
 •   اطلاع رسانی حقوقی در حوزه های مورد فعالیت دستگاه
 •   تنظیم خط مشی و برنامه سالیانه در حوزه حقوقی دستگاه
 •   تشکیل مستمر جلسات با کلان مناطق
 •  ساماندهی آموزش های حقوقی تخصصی کارشناسان حقوقی و اتخاذ تمهیدات لازم برای آموزش حقوقی مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف دستگاه بر اساس سر فصلهای مصوب و ابلاغی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با استفاده از ظرفیت های موجود

5) انجام سایر امور محوله

 •   تهیه و صدور بخشنامه جهت اطلاع رسانی واحدهای تابعه دانشکده از مفاد ضوابط و مقررات قانونی و... ذیربط
 •   پاسخگویی به استعلامهای به عمل آمده از سوی مراجع قضائی و قانونی و سایر موسسات عمومی نظیر شهرداری ها
 •    پاسخگوئی به استعلامهای به عمل آمده از سوی واحدهای تابعه دانشکده
 •   پاسخگوئی به شکایات اداره کار و امور اجتماعی و شرکت در جلسات شعب تشخیص، تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء صادره از شعب تشخیص و ثبت آن ، شرکت در جلسات شعب حل اختلاف
 •   پاسخگوئی به ادعاهای مطروحه از سوی سازمان تامین اجتماعی، تنظیم اعتراض نسبت به مبالغ اعلامی ، شرکت در جلسات هیات بدوی تشخیص مطالبات، تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء صادره از هیات بدوی تشخیص مطالبات و ثبت آن، شرکت در جلسات هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات

مسئول واحد

نام نام خانوادگی:مریم لطفی آذر

مدرک تحصیلی:کارشناس حقوق

سمت:مدیرحقوقی مرکز

 

کارکنان واحد:

نام نام خانوادگی:اصغر جعفرزاده

مدرک تحصیلی:کارشناس حقوق

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲