امورحقوقی

تعداد بازدید:۳۵۷

مسئول واحد 

نام نام خانوادگی : علیرضا پرهیزگار 

پست سازمانی :  کارشناس امورحقوقی 

مدرک تحصیلی:  کارشناس حقوق 

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۴۰۰