پیام تسلیت

#تسلیت

تسلیت به همکار گرانقدر جناب آقای دکتر عزیزی

همکار گرانقدر جناب آقای دکتر عزیزی متخصص محترم ارتوپدی با نهایت تأسّف و تأثّر درگذشت پدر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و برای روح عزیز از دست رفته تان از درگاه خداوند متعال علو درجات و همنشینی با آل طه (ع) را خواستاریم.

ادامه مطلب
#تسلیت

تسلیت به همکار گرانقدر سرکار خانم ریاحی زاده

همکار محترم دفتر پرستاری سرکار خانم ریاحی زاده با نهایت تأسّف و تأثّر درگذشت پدر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و برای روح عزیز از دست رفته تان از درگاه خداوند متعال علو درجات و همنشینی با آل طه (ع) را خواستاریم.

ادامه مطلب
#تسلیت

تسلیت به همکار گرانقدر جناب آقای پوربافرانی

همکار محترم اتاق عمل جراحی جناب آقای جهان پوربافرانی با نهایت تأسّف و تأثّر درگذشت مادر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و برای روح عزیز از دست رفته تان از درگاه خداوند متعال علو درجات و همنشینی با آل طه (ع) را خواستاریم.

ادامه مطلب
#تسلیت

تسلیت به همکار گرانقدر جناب آقای عیسی هوشمند

همکار محترم بخش جراحی مردان جناب آقای عیسی هوشمند با نهایت تأسّف و تأثّر درگذشت مادر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و برای روح عزیز از دست رفته تان از درگاه خداوند متعال علو درجات و همنشینی با آل طه (ع) را خواستاریم.

ادامه مطلب
#تسلیت

تسلیت به همکار گرانقدر سرکار خانم خاطره قدس

همکار محترم بخش جراحی زنان سرکار خانم قدس با نهایت تأسّف و تأثّر درگذشت برادر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و برای روح عزیز از دست رفته تان از درگاه خداوند متعال علو درجات و همنشینی با آل طه (ع) را خواستاریم.

ادامه مطلب
#تسلیت

تسلیت به همکار گرانقدر سرکار خانم قدس

همکار محترم بخش جراحی زنان سرکار خانم قدس با نهایت تأسّف و تأثّر درگذشت برادر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و برای روح عزیز از دست رفته تان از درگاه خداوند متعال علو درجات و همنشینی با آل طه (ع) را خواستاریم.

ادامه مطلب
#تسلیت

تسلیت به همکار گرانقدر سرکار خانم باقریان

#تسلیت همکار محترم اتاق عمل جراحی سرکار خانم باقریان با نهایت تأسّف و تأثّر درگذشت خواهر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و برای روح عزیز از دست رفته تان از درگاه خداوند متعال علو درجات و همنشینی با آل طه (ع) را خواستاریم.

ادامه مطلب
#تسلیت

تسلیت به همکار محترم جناب آقای دکتر ایرج فیضی

همکار محترم و استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ایرج فیضی با نهایت تأسّف و تأثّر درگذشت برادر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و برای روح عزیز از دست رفته تان از درگاه خداوند متعال علو درجات و همنشینی با آل طه (ع) را خواستاریم.

ادامه مطلب
#تسلیت

تسلیت به همکار گرانقدر سرکار جناب آقای دکتر قدرت اخوان اکبری

همکار محترم و استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اخوان اکبری با نهایت تأسّف و تأثّر درگذشت پدر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و برای روح عزیز از دست رفته تان از درگاه خداوند متعال علو درجات و همنشینی با آل طه (ع) را خواستاریم.

ادامه مطلب