اعتبارات و رسیدگی به اسناد

تعداد بازدید:۹۲۵

نام ونام خانوادگی: محمد قدیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس روان شناسی

اطلاعات تماس:21-04533232520 داخلی 276

شرح وظایف مسئول رسیدگی

*انجام رسیدگی اسناد و مدارک که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود طبق دستورالعمل مربوطه .

*گرد آوری منابع لازم بمنظور انجام رسیدگی .

* اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور تهیه صورت مغایرات بانکی و پیگیری بمنظور رفع مغایرات .

*تماس با اشخاص و دانشگاه های طرف حساب با دانشگاه و پاسخگویی و رفع مغایرات احتمالی فیمابین .

شرح وظایف اعتبارات

*بررسی و تعین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید و یا منجر به پرداخت می شود .

*گرد آوری منابع لازم بمنظور انجام اظهار نظر در خصوص تامین اعتبار اقلام درخواستی

*اقدام لازم جهت جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ و تخصیص بودجه

* تائید اسناد پرداخت یا ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین مالی جدید دانشگاه

 

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۱