درآمد و بیمه گری

تعداد بازدید:۱۸۵۵

شرح وظایف مسئول در آمد و امور بیمه گری و مسئول پرداخت مبتنی بر عملکرد

بر اساس طرح خودگردانی بیمارستان ها ، تامین کلیه هزینه های بیمارستانها و مراکز آموزش – درمانی و غیر از حقوق پرسنل رسمی و پیمانی از محل درآمد اختصاصی آنهاست که این امر ضرورت توجه به مدیریت مالی و اتکا این واحد ها به درآمد اختصاصی هردو را حکایت می کند . مدیریت این مراکز چاره ای جز اتخاذ تدابیری در جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه ندارند ،بخش اعظمی از درآمد های اختصاصی هر واحد از طریق عقد قرارداد با سازمان های بیمه ای و ارائه خدمات درمانی و افراد بیمه شده آنها تامین می گردد در واقع کنترل و نظارت بر کل پرونده های بستری و سرپائی ، کنترل داروهای مصرفی و اقدامات پاراکیلینیکی و محاسبه پرونده بر اساس پرداختی بیمه و ارسال به موقع اسناد به سازمان های بیمه گر و همچنین پیگیری وصول کلیه مطالبات از سازمان های بیمه گر از فعالیتهای این واحد است .

مسئول واحد

نام و نام خانوادگی:زکریا کوهی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

اطلاعات تماس:21-04533232520 داخلی 256

پرسنل واحد

نام ونام خانوادگی: م.یاقهاری 

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شرح وظایف کلیه امورات مریوط به ارسال و وصول درآمد عملیاتی وغیر عملیاتی

اطلاعات تماس: ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

04533232520 داخلی 205

نام ونام خانوادگی: س.داودی

مدرک تحصیلی: کاردانی حسابداری

شرح وظایف کلیه امورات مریوط به ثبت وتنظیم و ارسال صورتحساب ها به سازمان های بیمه گر

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

       04533232520 داخلی 205

نام ونام خانوادگی: ت.خوش رفتار

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

شرح وظایف کلیه امورات مریوط به ثبت وتنظیم و ارسال صورتحساب ها به سازمان های بیمه گر

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

   04533232520 داخلی 172

نام ونام خانوادگی: ف.احمدنیا

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شرح وظایف کلیه امورات مریوط به ارسال و وصول درآمد عملیاتی وغیر عملیاتی

اطلاعات تماس: ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

04533232520 داخلی 205

 

نام ونام خانوادگی: بهنام حسین پور

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

شرح وظایف کلیه امورات مریوط به ارسال و وصول درآمد عملیاتی وغیر عملیاتی

اطلاعات تماس: ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

04533232520 داخلی 254

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲