حسابداری

تعداد بازدید:۴۰۴۷

پرسنل واحد

نام ونام خانوادگی: رسول شیرزاد

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

سمت:مسئول  دفتر داری و نظام نوین

شرح وظایف: 

 - تهیه و تنظیم کلیه صورت خلاصه های لازم و بررسی محاسبات انجام شده جهت صدور اسناد حسابداری .

 - تشخیص حسابها .

 - صدور اسناد حسابداری با توجه به نظام مالی وصنعتی مدون دانشگاه .

 - اتخاذ ترتیبات لازم به منظور ثبت بموقع حسابها و نگهداری دفاتر قانونی .

 - ارائه گزارشهای لازم به مراجع استفاده کننده .

 - نگاهداری مناسب اسناد و مدارک مالی .

 - ثبت و نگهداری دفاتر قانونی و تهیه تراز آزمایشی ماهانه .

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

تلفن خانه: ۳۳۲۳۲۵۲۰-۳۳۲۳۲۵۲۱

داخلی: ۲۷۸-۲۵۴-۲۵۶

نام ونام خانوادگی: سید نادر قاسمی

پست سازمانی:مسئول بایگانی و رابط امورمالی بیمارستان

مدرک تحصیلی: دیپلم کامپیوتر

شرح وظایف: 

  • بایگانی اسناد حسابداری و تکمیل ضمائم آنها
  • پیگیری و کنترل امضاهای اسناد در جهت تکمیل اسناد حسابداری
  • ثبت اسناد رسیده به بایگانی  در سیستم نظام نوین مالی
  • ممهور نمود کلیه برگ ها اسناد به  مهر شمارش  و ثبت شمارش تک تک برگ های اسناد
  • مراجعه وانجام کلیه امورات  (خارج از بیمارستان ) با ادارات وبانک و سازمانهای  بیمه گر
  • انجام سایر وظایف مرتبط محوله از سوی مقام مافوق

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

تلفن خانه: ۳۳۲۳۲۵۲۰-۳۳۲۳۲۵۲۱

داخلی: ۲۷۸-۲۵۴-۲۵۶

نام ونام خانوادگی: ایرج نجفی

پست سازمانی: متصدی رسیدگی به اسناد

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

شرح وظایف:

کلیه امورات محوله از طرف مسئول واحد و  رسیدگی به اسناد مالی

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

تلفن خانه: ۳۳۲۳۲۵۲۰-۳۳۲۳۲۵۲۱

داخلی: ۲۷۸-۲۵۴-۲۵۶

 

نام ونام خانوادگی: رضا آقالو

سمت: مسئول پرداخت پرسنلی (حقوق و دستمزد)

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

شرح وظایف :

-1 جمع آوری و نگهداری مناسب کلیه آئین نامه ، دستور العملها و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و به روز نمودن آنها .

 -2 اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور تهیه و تنظیم لیستهای مکانیزه حقوق و مساعده کارکنان .

 -3 همکاری با واحد کارگزینی جهت تسهیل در تنظیم گواهی انجام کار ماهانه پرسنل دانشگاه .

 -4 اخذ گواهی انجام کار ماهانه پرسنل از کارگزینی و انتقال به سیستم مکانیزه حقوق و دستمزد .

 -5 اخذ لیست ماهانه حقوق و دستمزد از کامپیوتر و ارائه آن به اداره رسیدگی .

 -6 تسلیم دیسکت و لیست حقوق و لیست تغییرات حقو ق ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی و اداره امور مالیات .

 -7 اخذ گزارشهای پرسنلی مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق .

 -8 همکاری با اداره دفتر داری در مورد مشخص نمودن میزان بدهی پرسنل به دانشگاه ( وام – مساعده ...)

 -9 به روز نمودن اطلاعات مکانیزه پرونده پرسنلی هر یک از کارکنان .

 -10 تنظیم لیست و محاسبه حق مأموریت پرسنل اعزامی به شهرستانها .

 -11 تهیه لیست محاسبه تسویه حساب پرسنل .

 -12 تهیه لیست ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان در پایان سال .

 -13 تهیه لیست ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان در پایان سال .

 -14 بایگانی یک نسخه از لیست های مکانیزه حقوق .

 -15 تهیه گزارش سالیانه در خصوص ریز مبالغ پرداختی حقوق و مزایا و حق اولاد - مسکن - خواربار - اضافه کاری و غیره جهت ارائه به واحد بودجه.

 -16 تهیه لیست تعدیل مالیاتی در پایان سال مالی .

 -17 انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب رئیس اداره دریافت و پرداخت که با توجه به نوع وظایف

اطلاعات تماس ۰۴۵۳۳۲۳۷۴۷۵

تلفن خانه: ۳۳۲۳۲۵۲۰-۳۳۲۳۲۵۲۱

داخلی: ۲۷۸-۲۵۴-۲۵۶

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۴۰۱