اموال

تعداد بازدید:۵۲۳

شرح وظایف مسئول اموال 

 -1 اتخاذ ترتیبات لازم جهت نگهداری و ثبت کارتهای حسابداری انبار .

 -2 بررسی و نهائی نمودن صورت گردش موجودی های انبارها و همچنین مصارف انبارها .

 -3 قیمت گذاری موجودی های انبار و رسید انبارها و حواله انبار و ...

 -4 اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه گزارش سفارش خریدها و رسید انبارها در خصوص موجودی ا بن ارها و کنترل گزارشهای مزبور .

 -5 کنترل محاسبات قیمت گذاری رسید و حواله انبارها و حصول اطمینان از صحت جمع بندی حواله های انبار در پایان هرماه .

6- نترل محاسبات مربوط به هرگونه اقلام خریداری شده که قابل تحویل به انبار نمی باشد .

 -7 همکاری لازم به منظور شمارش فیزیکی موجودی انبار .

 -8 اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور صورت برداری ، ثبت ، نگهداری کارتهای اموال وپلاک کوبی دارائیهای ثابت براساس «دستورالعمل دارائیهای ثابت

 -9 صدور اسناد حسابداری مربوط به اموال .

 -10 ارائه طریق و انجام محاسبات مربوط به دارائیهای ثابت فروخته شده ، اسقاط و یا بلااستفاده .

 -11 بررسی دارائیهای ثابت جهت در نظر گرفتن « ذخیره کاهش ارزش دارائیها» برای دارائیهای صدمه دیده و غیر قابل استفاده در پایان سال مالی .

12-انجام محاسبات استهلاک دارائیهای ثابت و پیگیری انتقال به موقع دارائیهای در جریان تکمیل شده به حسابهای مربوطه .

13- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مدیریت که با توجه به نوع وظایف انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

نام ونام خانوادگی: محمد قدیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس روان شناسی

اطلاعات تماس:21-04533232520 داخلی 276

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲