ترخیص

تعداد بازدید:۱۲۷۳

الف) اطلاعات عمومی

 1. نام واحد واحد ترخیص
 2. معرفی و تاریخچه واحد ترخیص تقریباً از سال ۱۳۱۶ شروع به فعالیت نموده ودر حوزه ترخیص بیماران

بستری در بخشها واورژانس و اتاق پانسمان وگچ گیری فعالیت می نماید در ساعات اداری ترخیص بیماران بستری در خود بخشها و بیماران تحت نظرو بخش اورژانس درواحد ترخیص انجام میگیرد در غیر ساعات اداری ترخیص تمام بیماران بر عهده این واحد میباشد

 1. شرح وظایف ۱) ترخیص بیماران تحت نظردر اورژانس

۲) اعمال شارژ ودیعه در پرونده ها ی تصادفی کروکی داروآزاد

۳) تطبیق پرونده با مدارک ضمیمه شده در پرونده تحت نظر واتاق پانسمان

۴) چک موارد ثبت شده در سیستم HIS وپرونده بالینی

۵) تعامل وهماهنگی با واحد ترخیص سایر مراکز جهت تسویه حساب بیماران انتقالی

۶) تفکیک و ارسال پرونده های ترخیص شده در به بخشهای بستری وواحد تصادفات ومدارک پزشکی

۷) ثبت بیمه تکمیلی دی در سامانه سدا

۸) ثبت بیماران کل صورتحساب و تسویه ناقص وپایش کلیه پرونده ها از نظر بدهکاری وضمانت همکاران

 1. مدیریت و واحدهای زیر مجموعه: واحد ترخیص بیمارستان از ۷پ رسنل که در سه شیفت کاری (۲۴ ساعته)

مشغول انجام وظیفه میباشند تشکیل شده است (۳ نفر پرسنل اصلی وبقیه اضافه کاری)

 1. اطلاعات تماس واحد شامل ایمیل، تلفن، فکس و...۳۳۲۵۲۳۵۴- داخلی ۲۶۱

ب) اطلاعات مربوط به مسئول

 1. نام ونام خانوادگی: توحید نجفی
 2. پست سازمانی: متصدی امور دفتری
 3. رشته تحصیلی: حسابداری
 4. مدرک تحصیلی: لیسانس
 5. اطلاعات تماس: ۳۳۲۵۲۳۵۴- داخلی ۲۶۱

ج) اطلاعات مربوط به کارشناسان و کارمندان

                نام ونام خانوادگی: خانم ز - کریمی 

 1. پست سازمانی:  کارشناس ترخیص 
 2. رشته تحصیلی: فنآوری اطلاعات سلامت
 3. مدرک تحصیلی: کارشناس 
 4. شرح وظایف:

۱) رسیدگی به اسناد بیمه ای (تحت نظر اتاق تزریقات وگچ گیری

۲) تکمیل اسناد شامل مهر وامضائ ونواقصات و....

۳) چاپ والصاق برگه دوم تریاژبه تمامی اسناد بیمه ای

۴) ارسال اسناد به داروخانه جهت تایید مسئول فنی

۵) ارسال اسناد تکمیل شده به مدارک پزشکی

۶) جوابگویی به ارباب رجوع وارائه مدارک

 1. اطلاعات تماس :۳۳۲۵۲۳۵۴- داخلی ۲۶۱

 

۱) نام ونام خانوادگی: خانم ن - موذنی 

۲)پ ست سازمانی: کارشناس فنآوری اطلاعات سلامت

۳) رشته تحصیلی:بهداشت محیط

۴) مدرک تحصیلی کارشناس

۵) شرح وظایف:کلیه امور ترخیص بیماران 

۶) اطلاعات تماس :۳۳۲۵۲۳۵۴- داخلی ۲۶۱

 

 

۱) نام ونام خانوادگی: خانم ش - ابراهیمی

۲)پ ست سازمانی:حسابداری 

۳) رشته تحصیلی: حسابداری

۴) مدرک تحصیلی: کارشناسی

۵) شرح وظایف: انجام کلیه امور ترخیص بیماران  تصادفی 

۶) اطلاعات تماس :۳۳۲۵۲۳۵۴- داخلی ۲10

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۰