ترخیص

تعداد بازدید:۲۶۲۸

شرح وظایف واحد ترخیص

 • ارائه اطلاعات مربوط به هزینه بستری بیماران با توجه به نوع عمل و نوع بیمه طرف قرارداد
 • ارائه اطلاعات مشاوره ای جهت دریافت معرفی نامه و تطبیق آن با مفاد قراردادهای بیمه ای فیمابین
 • اعلام مبلغ علی الحساب به بیماران جهت واریز به حساب بیمارستان،  و تایید واریزی و جه
 • اعلام هزینه های بیمار در طول دوران بستری طی برگه های استعلام توسط واحد ترخیص
 • صدور صورتحساب  پس از اعلام ترخیص بیمار و صدوربرگه ترخیص
 • ارائه مدارک در پایان هر روز به مدارک پزشکی و ارائه مدارک و گزارشات به دفتر مدیریت مالی
 •  انجام کلیه  امورات مربوط به اسناد و مدارک  مصدومین ترافیکی  (ثبت و تائید کروکی و ارسال به سامانه )
 • برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف
 • ایجاد ارتباط منطقی با بخش جهت مبادله اطلاعات بیماران
 • دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
 • همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل بخشهای بیمارستان
 • پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود

 مسئول واحد

نام ونام خانوادگی: توحید نجفی

سمت:مسئول ترخیص و تصادفات و اسناد

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

اطلاعات تماس: ۳۳۲۵۲۳۵۴

04533232520 داخلی 261

پرسنل واحد

           1.نام ونام خانوادگی: خانم ز.کریمی 

سمت:  کارشناس ترخیص 

مدرک تحصیلی: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

 2.نام ونام خانوادگی: خانم پ.حبیب زاده

              سمت:  کارشناس ترخیص 

             مدرک تحصیلی کارشناس بهداشت عمومی

              3. نام ونام خانوادگی: خانم ش.ابراهیمی

              سمت:  کارشناس ترخیص 

            مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

اطلاعات تماس:21-04533232520 داخلی 261

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲