گروه بیهوشی

تعداد بازدید:۶۲۹

دکتر مسعود انتظاری  متخصص بیهوشی 

دکتر علی محمدیان متخصص بیهوشی 

دکتر ودود نوروزی متخصص بیهوشی 

دکتر قدرت اخوان اکبری متخصص بیهوشی 

 

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۴۰۰