گروه پزشکان عمومی

تعداد بازدید:۱۸۵۶

دکتر سولماز غلامین 

دکتر ویدا کروبیان 
 دکتر خندان قنادی امامی 
دکتر ویدا اسدی
دکتر بهمن عادلی 

دکتر علی نعمتی

دکتر علی ابی ترابی 
دکتر وحید آزاد دل 

 

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۱