گروه ارتوپدی

تعداد بازدید:۴۳۸۴
پزشکان عضو هئیت علمی

دکتر نکته سنج  متخصص جراحی ارتوپدی

دکتر علی نامی  متخصص جراحی ارتوپدی

 

 

پزشکان غیر هئیت علمی 

دکتر حجت اقبالی  متخصص جراحی ارتوپدی

دکتر مقدم جاماسب  متخصص جراحی ارتوپدی
دکتر حمداله کیانفرد  متخصص جراحی ارتوپدی

دکتر عسگر قادری  متخصص جراحی ارتوپدی

 

 

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۴۰۰