گروه روانپزشکی

تعداد بازدید:۲۰۰۳
پزشکان عضو هئیت علمی 
دکتر فریبا صادقی موحد  متخصص روانپزشکی
دکتر آذر کلاه  متخصص روانپزشکی
دکتر فرشید شهریاری  فوق تخصص روانپزشکی کودک 

دکتر مهریار ندرمحمدی  دکترای روانشناسی 

دکتر بهنام مولایی     دکترای روانشناسی 

 

 

پزشکان غیر هئیت علمی 
دکتر محسن خوشه متخصص روانپزشکی 

دکتر علی جهان دیده  متخصص روانپزشکی 

دکتر علیرضا تمدن  متخصص روانپزشکی 

 

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۱