مدیر خدمات پرستاری

تعداد بازدید:۸۴۰۳

معرفی مترون

نام و نام خانوادگی:ز- زینی زاده 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

تلفن تماس: ۳۳۲۵۳۰۵۶ -۰۴۵

تلفن داخلی ۲۹۰

 


معرفی سوپروایزرها


 
 
نام و نام خانوادگی: ر- رسولی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری 

سوابق کار در بخش‌های:مسئول ICU جراجی -  اورژانس - NICUبیمارستان طالقانی تهران  - ICUنروسرجی شریعتی تهران 

در حال حاضر:   سوپروایزر آموزشی و سوپروایزر درگردش

 

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی - درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.

 شرح وظایف

سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

 1. نظارت وکنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و...)
 2.  شناسایی و تعیین اهداف آموزشی/تعیین نیازهای آموزشی/ اولویت بندی نیازهای آموزشی
 3.  تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان
 4. تعیین وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 5. ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
 6. کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
 7.  شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری
 8.  تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی
 9.  مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان نظیر اعتباربخشی
 10.  هدایت و تشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات آموزشی لازم
 11.  نظارت بر بکارگیری کادر پرستاری دارای پروانه/ گواهی نامه صلاحیت حرفه ای
 12. ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده از نتایج اثربخش آموزشی
 13.  به کارگیری نتایج ارزیابی رضایت مندی کارکنان و مددجویان (از طریق دفتر بهبود کیفیت) در برنامه های آموزشی
 14.  مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان
 15.  مشارکت در کمیته آموزش و پژوهش وگزارش فعالیتهای آموزشی به مسئولین
 16. ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری
 17. تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه
 18.  طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

مسئولیت ها:

 1. همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحد ها جهت نیازسنجی آموزشی
 2. پیشنهاد تهیه کتب، جزوه، مقاله های مختلف علمی و وسائل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
 3.  پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی
 4.  هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان
 5.  هماهنگی و همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم
 6.  تلاش در جهت به روز نمودن اطلاعات و آگاهی پرسنل پرستاری (استانداردها، گایدلاین ها ، دستورالعمل ها و مسائل حقوقی)
 7. همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی، کنترل عفونت وآموزش به بیمار در امر آموزش به ویژه کادر پرستاری جدید

اختیارات:

 1. اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها
 2.  شناسایی توانایی پرسنل و به کار گیری آنها جهت فعالیتهای آموزشی
 3.  برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی، وسایل و تجهیزات
 4. شناسایی کارکنان توانمند جهت بکارگیری در پست های مدیریتی و یا بخش های خاص


نام و نام خانوادگی: م - خلوصی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سوابق خدمت: مسئول بخش سوختگی ، مسئول بهبود کیفیت

در حال حاضر: کارشناس کنترل عفونت، سوپروازیر درگردش

 


نام و نام خانوادگی: ا - رضایی اصل

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سوابق خدمت: مسئول بخش جراحی زنان

در حال حاضر: سوپروایزر درگردش، مسئول ایمنی بیمار

 


 

 

نام و نام خانوادگی: م -  داننده

پست سازمانی: مسئول آموزش

رشته تحصیلی: پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سوابق خدمت: مسئول ICU جراحی مغز و اعصاب

 


نام و نام خانوادگی: س - سعادت نظریان

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری ۱۳۷۸

سابقه کار در بخش‌های: چشم، ارولوژی، نروسرجری ، ICU نروسرجری و سوختگی

در حال حاضر: سوپروایزر درگردش

 


 
نام و نام خانوادگی: ل - ابراهیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری 

سابقه کار در بخش‌های: مسنول بخش های اورژانس و نروسرجری مردان 

در حال حاضر: سوپروایزر مقیم در دفتر

 


 

نام و نام خانوادگی: آقای حمید پیرنبی خواه

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست سازمانی: سرپرستار

تلفن تماس :۰۴۵۳۳۲۳۲۵۲۰

 

سابقه کار:

-کوردیناتور ارشد  و مدرس واحد فاهم آوری و پیوند دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از سال ۱۳۹۴ تاکنون

- مسئول  بخش  اعصاب و روان مردان  بیمارستان فاطمی  از  سال ۱۳۹۶  تاکنون

-مدیر کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان امام رضا (ع) ۲ سال

-سوپروایزر آموزشی و مسئول اعتباربخشی بیمارستان علوی ۲ سال

-سوپروایزر درگردش بیمارستان فاطمی 14 سال و حال حاضر

-مسئول بخش جراحی مردان بیمارستان فاطمی ۱ سال

مسئول بخش روانپزشکی بیمارستان ایثار ۳ سال

-پرستار بخش نروسرجری بیمارستان فاطمی ۲ سال

-مسئول بخش اورژانس بیمارستان فاطمی ۶ سال

 


 

نام نام خانوادگی:  اسلام عزیزپور

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری ۱۳۸۷

سوابق خدمت: ۶ سال پرستار اورژانس

در حال حاضر: مسئول درمانگاه‌های تخصصی


 نام نام خانوادگی:  قادر  ساجدی 

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری و کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی

سابقه کار در بخش‌های: مدیرخدمات پرستاری - بخش جراحی مردان 

در حال حاضر: اموراداری و  سوپروایزر درگردش


 نام نام خانوادگی:پیمان  صدیق

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری 

سابقه کار در بخش‌های: اورژانس 

در حال حاضر: کادر بخش روان مردان و   سوپروایزر درگردش


 

نام نام خانوادگی: ف - ریاحی زاده 

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری 

سابقه کار در بخش‌های: مدیرخدمات پرستاری - بخش جراحی مردان 

در حال حاضر:   سوپروایزر درگردش

 

بازگشت به صفحه اصلی مرکز       بازگشت به صفحه اصلی دانشگاه

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۴۰۰