واحد مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۵۹۳۱

شرح وظایف مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

۱- برنامه ریزی برای برقراری سیستم استاندارد درواحد های تابعه بخش مدارک پزشکی.

۲- تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی ونظارت برنحوه صحیح عملکرد ایشان.

۳- برقراری ارتباط منظم با پزشکان، روسای بخشها وسوپروایزران.

۴- ایجاد انگیزه درپرسنل به منظور بالا بردن کیفیت کارها.

۵- کنترل پاسخگویی به مکاتبات اداری وپاراف نامه ها.

۶- برنامه ریزی برای ایجاد بایگانی استانداردجهت پاسخگویی سریع به ارباب رجوع.

۷- ارائه گزارشهای منظم ازفعالیت واحد های تابعه مدارک پزشکی به ریاست و مدیریت بیمارستان.

۸- تشکیل ماهیانه کمیته مدارک پزشکی وحضور درجلسات و کمیته های بیمارستانی.

۹- سعی در بکارگیری واستفاده از تکنولوژیهای جدید دربخش مدارک پزشکی.

۱۰- رعایت کلیه مقررات و قوانین کار درتنظیم برنامه وشیفت کاری پرسنل.

۱۱- تقسیم کار بین کارکنان با توجه به پست سازمانی و کنترل امورمحوله به کارکنان.

۱۲- ارزیابی مستمر عملکرد بخش وپیگیری جهت رفع نقایص واحدهای تابعه.

۱۳- ارزیابی ماهیانه کارکنان ازلحاظ کاری واخلاقی وآگاه کردن آنها ازموارد اخذ وکسر کارانه وتشویق، تنبیه وارائه رهنمودهای لازم.

۱۴- ایجاد سیستم تشویق و تنبیه مناسب برای ایجاد انگیزه و روحیه همکاری بین همکاران.

۱۵- تعیین شرح وظایف وحدود اختیارات منشی بخشها ونظارت بر عملکرد آنها.

۱۷- آموزش پرسنل تحت سرپرستی وانجام نیاز سنجی آموزشی با توجه به دستورالعمل‌های مربوطه.

۱۸- انجام سایرامور محوله که ازسوی ریاست بیمارستان ابلاغ می‌شود.

واحدهای زیر مجموعه:

¨ واحد آمار بیمارستانی

¨ واحد کد گذاری بیماریها

¨واحد پذیرش بیماران

¨ واحد بایگانی مدارک پزشکی

اطلاعات تماس:

04533232520 داخلی 243

شماره مستقیم بخش :۳۳۲۵۲۰۹۶

 

مسئول واحد

نام ونام خانوادگی: س. محمدزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس آمار و مدارک پزشکی

سمت:مسئول واحد مدیریت فناوری اطلاعات سلامت و مسئول آمار

*شرح وظایف واحد آمار:

1-جمع آوری و استخراج آمار روزانه ، هرروز صبح از طریق فرمهای گردآوری آمار 24ساعت گذشته ، از سیستمHIS .
2-جمع آوری آمارهای کلیه واحدهای پاراکلینیکی و کلینیکی مرکز جهت ارائه به حوزه ریاست

3- ارسال گزارش از آمار جمع آوری شده به معاونت درمان، دانشگاه از طریق اتوماسیون آماری

4-دارابودن یک سیستم بایگانی صحیح از سوابق آماری به صورت روزانه- ماهانه وسالانه برحسب موضوعات خاص به نحوی که اطلاعات مورد نیاز در اسرع وقت مورد دسترسی قرارگیرد.

5-رسم جداول ونمودارهای گوناگون آماری بااستفاده از اطلاعات بدست آمده.

6-جمع آوری آمار عملکرد کلیه واحدها جهت ارائه وارزیابی، به مدیریت محترم بیمارستان.

7-تهیه فرم های گرد آوری آمار ازقسمت های مختلف بیمارستان.

8-تهیه آمار کلینیکی وپاراکلینیکی وبستری ماهانه، سه ماهه، شش ماهه وسالانه.

9-صحت آمارهای دریافتی از بخشهای مختلف توسط مسئول آماربصورت روزانه کنترل گردد.

10-تهیه آمارکلینیکی وبستری بصورت مقایسه ای درمقاطع زمانی مورد درخواست .

11-تهیه شاخص های آماری ازقبیل درصد اشغال تخت- تخت روز   میانگین اشغال تخت وغیره به تفکیک بخشهاوکل بیمارستان (ماهانه-سالانه)

12-ارائه گزارشات آماری حاصل از تحلیل نتایج بدست آمده از اطلاعات.

13-جمع آوری و تکمیل فرم ماهیانه آمار شامل اطاق عمل، عملکرد بخشها وبیماران بستری وسرپایی ارسال آن به واحد آمار ومدارک پزشکی معاونت درمان  دانشگاه.

14-انجام سایر امور محوله از سوی مسئول مربوطه

 

 کارکنان واحد مدارک پزشکی:

خانم ف.ملک زاده ، کارشناس آمار و مدارک پزشکی و مسئول کدگذاری بیماریها

*شرح وظایف واحد کدگذاری:

1-  مطالعه دقیق پرونده بیماران ، بخصوص اوراق پذیرش، خلاصه پرونده وشرح حال وعمل جراحی، جهت کددهی اصولی.

2-  استفاده از کتب کد ICD جهت کد گذاری بیماریها وکدگذاری اقدامات جراحی و علل خارجی.

3-  قید کلیه کدهای لازمه یک پرونده که شامل کد بیماری اقدامات علل خارجی مورفولوژی علل مرگ ومیر می شود.

4- کدگذاردرصورت نیاز به کتابهای کمکی مانند: اختصارات، دیکشنری، اصطلاحات وکتب کلیات پزشکی، بایدکد صحیح را استخراج نماید.

5- کدگذار موظف است باتوجه به نیاز های آماری ،تحقیقی وپژوهشی، درارائه آمار با واحد آمار وبایگانی مدارک پزشکی همکاری لازم را داشته باشد.

6-کدگذار بایستی پرونده هایی که جواب تاخیری دارند (LOSE SHEET) جهت کددادن، پس از پیگیری کد گذاری نماید.

7- درزمان مطالعه پرونده بالینی ،کدگذار درصورت مشاهده اشکالات کمی وکیفی ازسوی مستند سازان، باید مورد را کتبا"به مسئول واحد اطلاع دهد.

8- انجام سایر امور محوله که توسط مسئول واحد، و درحیطه شرح وظایف دپارتمان مدارک پزشکی می باشد.

9 - ثبت کلیه کدهای بیماری ها و اقدامات استخراجی در سیستمHIS  مرکز، حداکثر تا 24 ساعت بعد از ترخیص.

خانم ف.شادی دوست، کارشناس HIT  و متصدی آمار و مدارک پزشکی

آقای رسول علیزاده، کارشناس روابط عمومی و متصدی مدارک پزشکی

عبداله کنعانی، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و متصدی مدارک پزشکی

خانم م.میرمحمدی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی  و متصدی آمار و مدارک پزشکی

 *شرح وظایف واحدپذیرش:

۱- کسب دستور وبرنامه کاراز سرپرست مربوطه.

۲- رعایت ضوابط تدوین شده جهت تکریم ارباب رجوع وجلوگیری از اتلاف وقت مراجعین.

۳- تحویل گرفتن شیفت از پرسنل شبکارورسیدگی به مشکلات پرسنل شبکار.

۴- تماس با بخشها جهت تخصیص تخت به بیماران بستری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی بیمارستان.

۵- اطلاع رسانی مرخصی وجابجایی پزشکان به مراجعین، کارکنان واحد پذیرش وسایر واحد های مربوطه.

۶- اخذ رضایت آگاهانه جهت درمان واعمال جراحی از بیماران با درنظر گرفتن جنبه‌های قانونی.

۷- رعایت کلیه موارد خواسته شده از سوی سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.

۸- راهنمایی وارجاع صحیح بیماران کلینیک جهت تکریم ارباب رجوع وجلوگیری از سرگردانی مراجعین.

۹- کنترل تکمیل و تشکیل پرونده اورژانس جهت بخش اورژانس.

۱۰- کنترل رعایت استانداردهای برگه دستور بستری وهماهنگی با پزشکان وتهیه گزارش به مسئول مربوطه.

۱۱- هماهنگی امور جاری با واحد ترخیص، درآمد، بیمه گری جهت راهنمایی مراجعین.

۱۲- نظر خواهی و رفع شکایات مراجعین وکسب رضایتمندی مراجعین وپرسنل.

۱۳- ارائه گزارش عملکردکتبی ماهیانه به مسوول واحد مدارک پزشکی.

۱۴- انجام کلیه امور محوله از سوی سرپرست مربوطه.

اطلاعات تماس:04533232520 داخلی 236

*شرح وظایف واحد بایگانی: 

۱- دریافت پرونده کامل از کلیه واحدها.

۲- تنظیم اوراق پرونده بر اساس استاندارد وحذف اوراق اضافی از پرونده.

۳- الصاق پوشه برای هر پرونده وثبت شماره پرونده.

۴- بایگانی صحیح پرونده در قفسه‌ها به روش ترمینال تعدیل یافته.

۵- تلاش جهت رعایت اصول محرمانگی با رعایت اصول واگذاری پرونده بیماران.

۶- بازیابی وتحویل پرونده به درخواست کننده گان طبق قوانین ودستورالعمل بیمارستان.

۷- پیگیری جهت بازگشت پرونده‌هایی که تحویل بایگانی نشده‌اند.

۸- قبل از ارائه کپی پرونده، احراز صلاحیت فرد متقاضی و اخذ درخواست کتبی از درخواست کننده کپی پرونده.

۹- شمارش اوراق پرونده قبل از ارسال پرونده به خارج از فضای بایگانی مدارک پزشکی وکنترل آن در زمان تحویل.

۱۰- پاسخگویی به کلیه مکاتبات ونامه های مراجع قانونی وذیصلاح با هماهنگی مسئول واحد مدارک پزشکی

۱۱- مشخص نمودن پرونده‌هایی که زمان امحا آنها فرا رسیده (مطابق دستورالعمل بخشنامه‌ها).

۱۲- کنترل نهایی پرونده قبل از فایل ورفع نقایص آنها.

۱۳- تهیه گزاش کتبی از عملکرد ماهیانه بایگانی به مسئول واحد مدارک پزشکی.

۱۴- رعایت بهداشت وتنظیم برنامه غبارروبی از روی پرونده‌ها با مسئول خدمات.

۱۵- استفاده از کارت راهنمای بایگانی، کارت جایگزین. کارت خروجی.

۱۶- نظارت وکنترل بر ورود وخروج تعداد پرونده‌ها (پرونده‌های بلاتکلیف، کنسلی، فراری و....)

۱۷- پیگیری وکنترل تعداد پرونده‌های تشکیل شده با تعداد پرونده‌های تحویلی از واحد ترخیص.

۱۸- انجام کلیه امور محوله طبق دستور مافوق در حیطه شرح وظایف شغلی.

۱۹- پاسخگویی به دانشجویان جهت مقاصد تحقیقاتی

 کارکنان واحد بایگانی:

خانم زینب عطایی، کارشناس آمار و مدارک پزشکی

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۴۰۲