خدمات

تعداد بازدید:۱۹۲۷

شرح وظایف

*تنظیم برنامه روزانه و تقسیم وظایف بین قسمت های تحت سرپرستی و هماهنگی وهدایت واعمال کنترلهای لازم

*هماهنگی و نظارت برای ارائه خدمات عمومی در سطح بیمارستان نظیر تنظیف و جمع آوری و دفع زباله ،نقل و انتقال تخت ها و تشک ها در اتاق های بخش ها وانتقال دارو ولوازم مورد نیاز بخش ها و جابجایی البسه و ملحفه برای شستشو

*هماهنگی و اقدام برای ارائه خدمات در زمینه امور مربوط به آبدارخانه و توزیع غذا در سطح بخشهای مختلف بیمارستان

*نظارت بر امور نظافت کلیه اطاق ها و راهروها ی بخش وسرویسهای بهداشتی وسایر قسمتهای بیمارستان اعم از کف ، دیوار و یا وسایل بیمارستانی نظیر لوله های آزمایشگاه و غیره طبق نظر دستور مافوق

*نظارت بر کنترل کپسولهای بخش و جایگزین کردن کپسول های خالی با کپسولهای پر

*نظارت بر تخلیه سطلهای زباله بیماران و اطاقهای عمل وسایر قسمتهای بخش ها در محل خاص تمرکز زباله بیمارستانی

*نظارت بر اقدام به تخلیه بار در انبار بخش

 *نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات تحت سرپرستی

 *تعیین محل کار خدمتگزاران ˛ نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعات شیفت آنها

 *نظارت بر امور مربوط به لاندری

 *نظارت بر امور مربوط به پرسنل تحت سرپرستی در آشپزخانه

 *راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان

 *سرکشی مداوم از قسمت های مختلف بیمارستان

 *نظارت بر حسن انجام کار پرسنل خدماتی

 *انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

واحدهای تحت پوشش مسئول خدمات مرکز:

 (نقلیه - مخابرات - امحاء زباله رختشویخانه- پرسنل آشپزخانه)

مسئول واحد

نام ونام خانوادگی: حسن فرج پور

پست سازمانی: مسئول خدمات

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط

اطلاعات تماس:04533237311

04533232520 داخلی 478

 

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۴۰۲