تدارکات و کارپردازی

تعداد بازدید:۳۵۱

مسئول واحد 

صفر یوسفی 

کارشناس حسابداری 

وظایف مسئول

1. کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مقام مافوق و اجرای آن ها در چارچوب قوانین و مقررات جاری.

2. دریافت درخواست های خرید که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد و تهیه اجناس مورد تقاضا.

3. استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مسئولین مافوق درسامانه ستاد

4- انجام معاملات  در سامانه تدارکات دولت وپشتیبانی سامانه در مرکز

5  .  بررسی و رسیدگی به اسناد خرید از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه و امضاء آنها .

6. اجرای  قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره در مورد خرید اجناس یا خدمات برای واحد مربوطه.

7.  صدور اسناد هزینه های روزانه و ارائه آن ها به مسئولین ذیربط جهت تایید و اقدامات لازم .

 8. تقسیم کار بین کارپردازان تحت سرپرستی و نظارت بر عملکرد آنها مطابق مقررات.

9. شرکت در جلسات اداری و ارائه نظرات مفید جهت انجام بهینه امور کارپردازی.

10.  رفع اشکال اسناد برگشتی از اداره رسیدگی به حساب ها و عودت آنها به مراجع مربوطه .

11. برگزاری وشرکت در جلسات استعلام  طبق اختیارات قانونی و مطابق دستور مافوق .

12. انجام مکاتبات لازم در مورد اداره تدارکات ، نقیله و طرح های عمرانی و امور محوله و ارائه گزارش لازم به مافوق.

13. نظارت بر پرداخت و واریز فیش های نقدی به بانک های مربوطه با اخذ رسید بایگانی در پرونده مربوطه.

14.  انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.


معرفی کارکنان

علی نوری 

کارسناس حسابداری 

شرح وظایف :

 1.   خرید وسایل مورد نیاز  مرکز وتحویل به انبار  با نظارت مسئول تدارکات مرکز
 2. نرخ گذاری قبوض انبار در سامانه نظام نوین مالی
 3. اخذ تنخواه  به جهت  انجام کارهای عمرانی ، پرداخت  و پیگیری فیشهای حاملهای انرژی  از اداره مربوطه  در زمان مقرر
 4. ثبت وصدور کلیه اسناد کارپزدازی و اسناد قبوض حاملهای انرژی مرکز و مدارک پیوستی مطابق قوانین و مقررات جاری
 5. بایگانی کلیه اسناد کارپردازی وصول شده  
 6. پیگیری اسناد مربوط به کلیه قراردادها ثبت وصدور و تأیید و امضاء کلیه اسناد مربوطه  در زمان مقرر وارسال به حسابداری جهت پرداخت ( تاسیساتی ، نیروی انتظامی، آژانسها(زرین ، باکری، گلهای سبلان) روحانی –   وسایر قراردادها ی مرکز
 7. انجام امورات محوله طبق دستور مافوق

خانم س - پاسبان 

کارشناس حسابداری 

 

شرح وظایف

 1.       قیمت گذاری کلیه فاکتورها  خرید شده در سامانه نظام نوین مالی
 2. ثبت  وصدور اسنادکارپردازی  درسامانه کارپردازی
 3. ثبت لیست کلیه تامین کنندگان ومشتریان  در سامانه دارایی
 4.    انجام امورات محوله طبق دستور مافوق
آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۴۰۰