امور اداری

تعداد بازدید:۳۲۵۱

قادر ساجدی 

لیسانس پرستاری و فوق لیسانس مدیریت اجرایی

تلفن مستقیم: ۳۳۲۳۷۳۱۱

داخلی: ۲۴۸

سوابق کاری : 

مسئول بخش جراحی مردان - سوپروایزر در گردش - مدیرخدمات پرستاری بیمارستان  دکتر فاطمی و مدیرخدمات پرستاری بیمارستان فوق تخصصی روانپزشکی شهید پاریاب ایثار اردبیل

 

شرح وظایف

 

۱- تنظیم قراردادهای درمانی- غیر درمانی

 

۲- کنترل ورود و خروج پرسنل و سایر مقررات مربوط به ورود و خروج

 

۳- انجام مکاتبات اداری

 

۴- تنظیم کارانه پزشکان برای هر سه ماهه

 

۵- تنظیم اضافه کاری پرسنل

 

۶- انجام امور آموزش پرسنل

 

۷. مطالعه قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی بمنظور آگاهی از آنها.

۸. نظارت و سرپرستی بر کلیه امور مربوط به کارگزینی – دبیرخانه – ماشین نویسی_ تدارکات - ا نبار ملزومات – خدمات و بایگانی پرسنلی.

۹. نظارت و کنترل نامه های صادره و پیگیری نامه های ارجاعی به واحدهای تحت سرپرستی.

۱۰. نظارت و کنترل لوازم خریداری شده و بررسی تقاضای خرید که از واحدهای مختلف مرکز ارائه می گردد.

۱۱. نظارت و کنترل بر وسایل و لوازم موجود در انبار و توزیع منطقی آنها بین واحدها.

۱۲. نظارت بر امور جاری خدمات و حفظ حراست از فضاهای فیزیکی مرکز و واحد تاسیساتی.

۱۳. نظارت و کنترل احکام حقوقی پرسنل اعم از افزایش سنواتی – ارتقاء گروه – برقراری حق شیفت در گردش و صعوبت کار

۱۴. ارجاع نامه های واصله به واحدهای تحت سرپرستی و پیگیری آنها.

۱۵. نظارت و رسیدگی به دفاتر حضور و غیاب کارکنان و تایمکس.

۱۶. نظارت و کنترل مرخصی های استحقاقی – استعلاجی و بدون حقوق پرسنل مرکز.

۱۷. کنترل و امضاء نامه های صادره و ارجاع نامه های مربوط به واحدهای تحت امر.

۱۸. هماهنگی بین بخشی امور خدماتی و نقلیه با سایر واحدهای مرکز.

۱۹. ارزشیابی پرسنل واحدهای تحت سرپرستی.

۲۰. توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت.

۲۱. شرکت در دوره های مدیریتی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای شغلی.

۲۳. تنظیم و نظارت وکنترول امور قراردادهای درمانی و غیر درمانی و تفاهم نامه ها

واحدهای تحت پوشش اداره امور اداری مرکز:

کارگزینی

دبیرخانه

انبار ملزومات

تدارکات

بایگانی پرسنل

خدمات (نقلیه - مخابرات - امحاء زباله - رختشویخانه - تاسیسات)

 

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۴۰۰