کارگزینی

تعداد بازدید:۱۴۷۰

مسئول واحد

نام نام خانوادگی :  علی فولادی

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

سمت: مسئول واحد کارگزینی ، مسئول امور ایثارگران مرکز

پست سازمانی:کارشناس مسئول منابع انسانی

شماره تماس:04533240509

04533232520-21 داخلی 208 

معرفی کارکنان 

نام نام خانوادگی :  حمید ادیب

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد مدیریت 

سمت: کارگزین

پست سازمانی:کارشناس نظارت بر خدمات عمومی

شماره تماس:04533240509

04533232520-21 داخلی 208 

نام نام خانوادگی :  سجاد اکرامی حور

مدرک تحصیلی:  کارشناس مدیریت بازرگانی

سمت: کارشناس امور قراردادها و مناقصات ، کارگزین

پست سازمانی:کارشناس امور قراردادها و مناقصات

شماره تماس:04533240509

04533232520-21 داخلی 208 


نام نام خانوادگی :  خ . پوراسدی

مدرک تحصیلی:  کاردان حسابداری

سمت: مسئول حضور و غیاب کارکنان

شماره تماس:04533240509

04533232520-21 داخلی 251 

 


 

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۴۰۱