کارگزینی

تعداد بازدید:۵۳۵

مسئول واحد

نام نام خانوادگی :  علی فولادی

پست سازمانی :  مسئول کارگزین

مدرک تحصیلی:  کارشناس حسابداری 

 


معرفی کارکنان 

 

نام نام خانوادگی : سجاد اکرامی حور

پست سازمانی :  کارشناس امور قراردادها و مناقصات

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت بازرگانی


نام نام خانوادگی : خانم خ - پوراسد

پست سازمانی :  مسئول حضور غیاب

مدرک تحصیلی: کاردانی حسابداری 

 


 

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱