کارگزینی

تعداد بازدید:۱۰۴

مسئول واحد

نام نام خانوادگی :  حسن میرعباسی 

پست سازمانی :  مسئول کارگزین

مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس مدیریت اجرائی

 


معرفی کارکنان 

 

نام نام خانوادگی : حمید  ادیب

پست سازمانی :  کارشناس نظارت بر خدمات عمومی بیمارستان 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی 


نام نام خانوادگی : خانم خ - پوراسد

پست سازمانی :  مسئول حضور غیاب

مدرک تحصیلی: کاردانی حسابداری 

 


نام نام خانوادگی : علی فولادی 

پست سازمانی :  کارشناس مسئول مدیریت نیروی انسانی 

مدرک تحصیلی:  کارشناس حسابداری 

 

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۴۰۰