بخش جراحی مغز و اعصاب زنان

تعداد بازدید:۲۸۵۸

شرح وظایف بخش :

1-پذیرش و بستری بیماران با آسیب شدید به سر و مهره های کمری

2- انتقال بیماران به اتاق عمل جهت جراحی و تحویل و عودت آنها

3- انجام دارودرمانی و مراقبتهای پرستاری طبق دستور پزشک

4- انجام پانسمان و مراقبت از زخم طبق دستور پزشک

5- ترخیص بیمار به روش ایمن با توصیه های لازم

اطلاعات تماس:

 21 و 04533232520-داخلی 295

رئیس بخش:

نام و نام خانوادگی و مدرک تحصیلی:

 دکتر بهزاد اسکندراوغلی متخصص جراحی مغز و اعصاب

مسئول بخش:

نام و نام خانوادگی:

 خانم مژگان نجفی

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد پرستاری ویژه

پست سازمانی:

 سرپرستار

سابقه کار:

4 سال به عنوان پرستار بخش اورژانس

4 سال سرپرستار بخش سوختگی

سرپرستار بخش جراحی مغز و اعصاب زنان از سال 1384.

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۱