بخش های بستری

تعداد بازدید:۵۱۶۴

بخش‌های بستری

 

نام بخش

رئیس بخش

سر پرستار بخش

 

شرح وظایف رؤسای بخش

شرح وظایف سرپرستاران

اورژانس

دکتر  پناهی 

م - نصیری مقدم

ارتوپدی ۲

دکتر رضا نکته سنج

س-  نامور

جراحی مردان

دکتر ایرج فیضی - دکتر رضا نکته سنج- دکتر  اکبر پیرزاده

ح - علیانسب

جراحی زنان

دکتر ایرج فیضی -دکتر رضا نکته سنج - دکتر  اکبر پیرزاده

س -دهقانپور

اتاق عمل جراحی

دکتر قدرت اخوان اکبری

بهنام امانی

اتاق عمل مغز و اعصاب

دکتر احمد قاضی

حسین همرنگ

ICU جراحی

دکتر ودود نوروزی

م - کسایی

ICU مغز و اعصاب

دکترودود نوروزی

آ- واثق

مغز و اعصاب مردان

دکتر بهزاد اسکندر اوغلی

ر- قبادی

مغز و اعصاب زنان

دکتر بهزاد اسکندر اوغلی

م- نجفی

روان مردان

دکتر فریبا صادقی موحد 

حمید پیرنبی خواه

روان زنان

دکتر فریبا صادقی موحد 

ر - فهیمی

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۰